Za szkody majątkowe należy się odszkodowanie. Taka szkoda to przeważnie wynik czyjegoś działania, zaniechania, niedbalstwa lub nieostrożności. Czasami jet to też splot nieszczęśliwych zdarzeń bez czyjegokolwiek wpływu. Przykładem niech będą anomalie pogodowe, powodzie czy katastrofy naturalne.

Szkody majątkowe bardzo często dotyczą nieruchomości takich jak budynki mieszkalne, gospodarcze czy przemysłowe. Dotyczą też wszelkich rzeczy ruchomych, do których zaliczamy samochody, środki transportu, urządzenia, maszyny, czy wyposażenie domów i mieszkań. Jeśli poza właścicielem mienia którego dotyczy szkoda, za powstałą szkodę można komukolwiek przypisać winę, to za takie przypadki w świetle prawa należy się odszkodowanie.

 

Dochodzenie roszczeń majątkowych

Szkoda majątkowa to najczęściej wynik czyjegoś działania, zaniechania, niedbalstwa lub nieostrożności. Rzadziej to splot nieszczęśliwych okoliczności, na które nikt nie miał wpływu – katastrof naturalnych czy anomalii pogodowych. Szkoda majątkowa może dotyczyć nieruchomości (np. gruntów, budynków mieszkalnych, gospodarczych czy przemysłowych), wszelkich rzeczy ruchomych (np. samochodów i innych środków transportu, urządzeń, narzędzi, wyposażenia mieszkań lub dzieł sztuki), ale też np. praw autorskich, które można naruszyć choćby poprzez nieuprawnione wykonanie utworu muzycznego lub skorzystanie z chronionego prawem patentu.

Jeśli za uszczerbek na majątku można komukolwiek przypisać winę (poza właścicielem mienia którego dotyczy szkoda), to za tego rodzaju szkodę należy się odszkodowanie. Oczywistym sposobem uzyskania odszkodowania jest postępowanie przed sądem. Skuteczniej i na ogół dużo szybciej można uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy (z jego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Sam poszkodowany nie musi być nigdzie ubezpieczony, wystarczy, że sprawca – osoba lub instytucja – ma wykupioną polisę OC.

Szczególnym rodzajem odszkodowań majątkowych są odszkodowania z tytułu ubezpieczeń mieszkaniowych, które są wypłacane bez związku z czyjąkolwiek winą, w sytuacji opisanej w polisie ubezpieczeniowej, np. w przypadku zalania, uderzenia pioruna, pożaru, wystąpienia powodzi, huraganu lub trzęsienia ziemi.