Czym jest odszkodowanie NNW?

Odszkodowanie z tytułu NNW czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest jednym z najbardziej „popularnych” odszkodowań, gdyż polisy tego rodzaju dołączane są zarówno do ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC), jak i do ubezpieczeń mieszkaniowych zdrowotnych, grupowych, w tym tzw. pracowniczych, lub też do polis przeznaczonych dla  turystów i sportowców.  

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie NNW?

O wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) można ubiegać się w zasadzie zawsze, gdy w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia poszkodowany poniesie uszczerbek na zdrowiu.

 

Zwykle nie są ważne okoliczności takiego zdarzenia - istotny jest jego skutek – to znaczy np. złamana ręka, noga lub inny trwały uszczerbek na zdrowiu. Wyjątkiem wyłączającym odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu polisy NNW  w tego rodzaju przypadkach może być np. przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody poprzez znajdowanie się w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo tzw. samookaleczenie.

W zależności od szczegółowych zapisów umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (polisy NNW) i wysokości opłaconej składki towarzystwa ubezpieczeniowe mogą:

  • pokryć wszystkie straty poszkodowanego związane np. z operacjami i zabiegami medycznymi oraz z  rehabilitacją poszkodowanego, a także w związku z koniecznością wynajęcia taksówki na dojazdy do pracy czy z faktem utraty zarobków itp.;
  • wypłacić odszkodowanie w formie zryczałtowanej, jako procent szkody całkowitej, gdzie 100% sumy ubezpieczenia odpowiada zwykle sytuacji, w której poszkodowany poniósł śmierć w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub stał się całkowicie niezdolny do samodzielnego życia.

Uzyskanie odszkodowania z polisy NNW jest na ogół bardzo  proste, niemal automatyczne – wystarczy jedynie zgłosić fakt zaistnienia szkody (np. złamania ręki)  i udowodnić ten fakt tzw. wypisem ze szpitala.

Wadą ubezpieczenia NNW jest zwykle stosunkowo niska suma ubezpieczenia i dlatego warto dochodzić odszkodowania z innych rodzajów polis, np. z polisy OC, jeśli winę za nieszczęśliwy wypadek można przypisać komuś innemu niż sam poszkodowany.