Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie z ZUS?

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ubezpieczony jest niemal każdy. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że ubezpieczenia ZUS są w większości wypadków obowiązkowe dla osób posiadających legalne zatrudnienie (potwierdzone zawarciem umowy o pracę lub tzw. umowy-zlecenia), ale również dlatego, że w ograniczonym zakresie ubezpieczeniem ZUS objęci są również niepracujący członkowie rodzin pracowników.

Tzw. odszkodowania z ZUS (w zakresie ubezpieczeń wypadkowych) przysługują przede wszystkim poszkodowanym pracownikom (osobom podlegającym ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu)  w związku z wykonywaną przez nich pracą i najczęściej mają formę wypłacanej stale lub okresowo tzw. renty.

W jaki sposób można otrzymać  odszkodowanie z ZUS?

Podstawowym aktem prawny regulującym zagadnienia związane z wypadkami w pracy (przy pracy) i tzw. odszkodowaniami z ZUS jest ustawa z dnia 30 października z 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Tzw. odszkodowanie z ZUS przysługuje wtedy, gdy poszkodowany doznał wypadku w pracy. W rozumieniu przepisów ww. ustawy wypadek taki to  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Z definicji wypadku w pracy, zawartej w ww. ustawie wynika m.in., że zdarzenie to musi mieć charakter nagły, co w potocznym rozumieniu oznacza, że zdarzenie można uznać za wypadek w pracy, gdy wydarza się ono niespodziewanie (w sposób nieoczekiwany). Trudno więc za wypadek przy pracy uznać np. celowe samookaleczenie się.

Kolejnym istotnym warunkiem pozwalającym na zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy jest jego zewnętrzna przyczyna. Oznacza to, że wypadek przy pracy musi mieć przyczynę leżącą poza organizmem poszkodowanego, wynikać z przyczyn od niego niezależnych. W praktyce oznacza to, że nie będzie więc wypadkiem przy pracy nagły wylew krwi do mózgu lub tzw. zawał serca, nawet gdy nastąpił on w czasie czynności związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy. Przyczyna bowiem tego zdarzenia nie miała charakteru zewnętrznego, lecz tkwiła w organizmie dotkniętego wylewem lub zawałem.

Jeżeli jednak zdarzenie zewnętrzne przyspieszyło lub pogorszyło istniejący już stan chorobowy, powodując finalnie wystąpienie negatywnego skutku, rezultat tego zdarzenia może być uznany wypadek przy pracy. Np. niespodziewane zdarzenie związane z awarią urządzenia czy sieci elektrycznej może spowodować dodatkowy stres u pracownika i doprowadzić do wystąpienia stanu chorobowego.

Ostatnim istotnym warunkiem uznania zdarzenia w zakładzie pracy za wypadek przy pracy, według przytoczonej wyżej definicji zawartej w Ustawie  o  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest bezpośredni związek tego zdarzenia z wykonywaną pracą. Oznacza to iż za wypadek przy pracy uznać można zdarzenie, które miało miejsce podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności albo poleceń osób, którym pracownik podlega z tytułu zatrudnienia. Z tego też względu za wypadek przy pracy trudno uznać np. poślizgnięcie się na korytarzu w drodze do stołówki pracowniczej czy potrącenie przez samochód na parkingu dla pracowników. Oczywiście tego rodzaju zdarzenia mogą zostać uznane np. za wypadki w drodze do pracy lub w czasie powrotu z pracy.

Z tytułu wypadków przy pracy (w pracy) przysługuje więc stosowne odszkodowanie z ZUS, zgodnie z przytoczoną już ustawą o  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  a z tytułu wypadków w drodze do pracy lub w czasie powrotu z pracy, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, tzw. FUS znajduje się zresztą w dyspozycji ZUS, stąd wiele pomyłek w potocznym opisie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce).