Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypadek jest zawsze traumatycznym zdarzeniem w życiu każdego człowieka. Niemniej jednak należy poznać kilka przydatnych pojęć, aby wiedzieć, jaką drogą można uzyskać rekompensatę, która może doznany uszczerbek złagodzić.

Roszczenie

Uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby określonego zachowania się. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia określonego stanu rzeczy, komuś przysługuje żądanie, aby druga osoba zachowała się w określony sposób (np. naprawiła wyrządzoną szkodę), albo zapłaciła określoną sumę pieniężną w ramach naprawienia tej szkody (zapłata odszkodowania).

Szkoda

Uszczerbek, negatywny skutek w majątku Poszkodowanego, bądź też uszczerbek cielesny - rozstrój zdrowia (np. rany, złamanie, stłuczenia). Może przybrać dwie postacie: strata - są to wszystkie uszczerbki na majątku Poszkodowanego (np. zniszczony samochód), utracone korzyści - jest to rekompensata w wysokości odpowiadającej różnicy stanu majątku, który powstał po wystąpieniu szkody, a stanem, gdyby szkoda się nie wydarzyła.

Krzywda

Często mylona ze szkodą. Ma ona negatywny wpływ na psychikę Poszkodowanego, mogący się przejawiać rozstrojem zdrowia psychicznego, traumą oraz stratami moralnymi.

Odszkodowanie

Rekompensata pieniężna, świadczenie, którego celem jest naprawienie szkody, którą osoba wyrządziła drugiej. Może mieć następujące formy: przywrócenie do stanu przed wyrządzeniem szkody, jeżeli jest to możliwe (np. naprawa samochodu), zapłata określonej sumy pieniężnej - jeżeli naprawienie szkody poprzez przywrócenie stanu sprzed jej wyrządzenia nie jest możliwe. Odszkodowanie nie musi się ograniczać jedynie do naprawienia szkody, która już zaistniała. W przypadku poważnego wypadku, Poszkodowany może nie mieć możliwości uzyskiwania dochodów. Wtedy przysługiwać mu będzie rozszerzone odszkodowanie, obejmujące również korzyści, jakie mógłby uzyskać, gdyby nie doznał szkody.

Zadośćuczynienie

Podobnie jak odszkodowanie, jego celem jest naprawa stanu, który zaistniał w wyniku jakiegoś działania. Dotyczy krzywdy i wyrażone jest w postaci rekompensaty pieniężnej.

Renta

Stała, powtarzająca się, czasowa rekompensata pieniężna, która ma na celu pokrycie zwiększonych wydatków, które muszą być ponoszone w wyniku zachowania, które wywołało szkodę bądź krzywdę (np. na dojazdy na rehabilitację, na wizyty u psychologa).

Przedawnienie roszczeń

Termin, po upływie którego nie można zobowiązać kogoś do określonego zachowania. W przypadku Poszkodowanego oznacza to, że nie może żądać naprawienia szkody bądź odszkodowania, albo wystąpić do sądu, aby to on zobowiązał sprawcę, by szkodę naprawił.