Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy

24.05.2019 — PIO

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy i nie zgadzasz się z okolicznościami zawartymi w protokole powypadkowym bądź karcie wypadku – możesz odmówić podpisu pod jego treścią.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. W jego kompetencji jest również powołanie zespołu powypadkowego, w którego gestii jest zebranie informacji na temat okoliczności zdarzenia, przyczyn, czasu i miejsca przedmiotowego wypadku.

Wielokrotnie zdarza się, że okoliczności wskazane w protokole bądź karcie nie stanowią rzeczywistego odzwierciedlenia zdarzenia. Może wynikać to z próby uchylenia się przez pracodawcę od odpowiedzialności z tytułu postania uszczerbku na zdrowiu przez pracownika. Często treść przedmiotowej karty lub protokołu jest zgoła odmienna od rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku z uwagi na brak spójności w wyjaśnieniach świadków zdarzenia.

Konsekwencją wskazanych wyżej przesłanek może być uznanie przez zespół powypadkowy, iż pracownik poprzez rażące niedbalstwo bądź umyślne działanie dopuścił się naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia co w konsekwencji doprowadziło do wypadku.

Przepisy prawa cywilnego pozwalają na ustalenia i sprostowania treści protokołu powypadkowego na drodze powództwa pracownika przeciwko pracodawcy. Treść protokołu powypadkowego ma dokumentować nie tylko sytuację prawną pracownika (..) W prawidłowym udokumentowaniu przyczyn wypadku przy pracy wyraża się więc interes prawny pracownika, co uzasadnia powództwo o jego sprostowanie ( SN wyrok z 14 maja 2009 r., sygn.. akt II PK 282/08.).

Wobec powyższego należy również wskazać, iż oprócz pracownika, który nie zgadza się z treścią dokumentacji powypadkowej, legitymacja do wytoczenia powództwa o ustalenie i sprostowanie protokołu przysługuje również członkom rodziny pracownika. W tym przypadku należy wykazać interes prawny w ustaleniu treści protokołu bądź karty wypadkowej.

Prawomocne orzeczenie sądu powodujące sprostowanie lub ustalenie treści przedmiotowego protokołu bądź karty wypadku, pozwala na skierowanie sprawy na drogę sądową celem dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865