Panuje powszechne przekonanie, że wypadki przy pracy mają bezpośredni związek z brakiem poszanowania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), za co wyłączną odpowiedzialność ponosi poszkodowany pracownik.

Dla ekspertów Polskiego Instytutu Odszkodowań nie w każdym przypadku wina pracownika jest tak oczywista. Bardzo często zdarza się przecież tak, że za wypadek w miejscu pracy ponosi odpowiedzialność pracodawca lub jego ubezpieczyciel, i wtedy poszkodowanemu przysługuje stosowne odszkodowanie.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy lub tzw. wypadek w miejscu pracy nie jest sprawą łatwą. Pracodawcy najczęściej nie czują się odpowiedzialni za wypadki w pracy i próbują udowodnić winę poszkodowanego, chcąc w ten sposób uniknąć wypłaty odszkodowania. Podobnie postępują towarzystwa ubezpieczeniowe, które wystawiają polisy ubezpieczeniowe OC  chroniące  pracodawców.

Polski Instytut Odszkodowań stoi na stanowisku, że nie można przyzwalać na tego rodzaju oczywistą niesprawiedliwość i pomaga poszkodowanym pracownikom w uzyskaniu godnych odszkodowań za wypadki, które miały miejsce w związku z pracą świadczoną przez poszkodowanych na rzecz pracodawców. Nie należy zapominać, że wina pracodawcy za wypadek przy pracy może polegać np. zaniedbywaniu obowiązkowych szkoleń BPH, przymuszaniu pracowników do pracy w nadgodzinach lub w szczególnie szkodliwych dla zdrowia warunkach bez odpowiednich zabezpieczeń itp.

Eksperci Polskiego Instytutu Odszkodowań działając w imieniu poszkodowanych i ich rodzin pomagają uzyskać następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
  • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
  • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń kompensujących kalectwo,
  • wyrównanie utraconego dochodu,
  • zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
  • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
  • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
  • w przypadku niezdolności do pracy - rentę wyrównująca utratę dochodów,
  • w przypadku tzw. zwiększonych potrzeb - zwrot tych wydatków.

Ponadto w sytuacji, gdy wskutek wypadku przy pracy pracownik zmarł, PIO pomaga uzyskać od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela świadczenia alimentacyjne tym osobom, wobec których zmarły miał zobowiązania alimentacyjne czyli np. żonie (wdowie) i osieroconym dzieciom, ale też zniedołężniałym lub wymagającym opieki rodzicom i dziadkom.