Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Dbamy o Twoją prywatność

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe?)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, wskazanych w umowie o dochodzenie roszczeń, jest Polski Instytut Odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000421975, NIP: 5252532087, REGON: 146141345, kapitał zakładowy 426.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: dane.osobowe@pio-odszkodowania.pl.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: iod@pio-odszkodowania.pl.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane?

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o dochodzenie roszczeń), a w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych, w szczególności Pani/ Pana danych osobowych dotyczących zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 2. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji umowy o dochodzenie roszczeń, której jest Pani/ Pan stroną.

Komu będą udostępniane Pani/ Pana dane osobowe?

 1. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
 2. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora?

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych posiada Pani/ Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przeniesienia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: iod@pio-odzkodowania.pl lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wskazanych w umowie o dochodzenie roszczeń, jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy o dochodzenie roszczeń
 3. Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 1) niniejszej informacji będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o dochodzenie roszczeń, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.

Facebook Pixel

Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel udostępnioną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA ub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie są realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów oraz usług.

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Pozwala on firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach reklam sponsorowanych), co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania Piksela zainstalowanego na naszej stronie).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację, a Administrator otrzymuje informacje, jakie działania użytkownik podjął na stronie. Facebook natomiast może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika bezpośrednio z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Wskazujemy, że Użytkownik z poziomu osobistego konta na Facebooku ma prawo do zarządzania swoimi ustawieniami prywatności.