Co i kiedy ubezpieczyć w gospodarstwie rolnym?

„Poradnik Gospodarski” z 22.11.2012 r. informuje obszernie o obowiązkach dotyczących ubezpieczania gospodarstw rolnych, a także o możliwościach ubezpieczeń dobrowolnych w tym zakresie.

Na początek autorka artykułu przytacza oczywistą dla każdego rolnika wiedzę, że gospodarstwo rolne to dorobek rodziny przekazywany z pokolenia na pokolenie, dlatego powinien być szczególnie chroniony. Prowadzenie takiego gospodarstwa, to wyjątkowo pracochłonna działalność. Szkoda w gospodarstwie oznacza bowiem dla rolnika nie tylko utratę części bądź całości plonów, ale może oznaczać niemal całkowite bankructwo.

Prowadzący działalność rolnicą zobowiązani są prawnie do zawierania niektórych umów ubezpieczenia. Każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa. Ubezpieczone obowiązkowo muszą być także budynki wchodzące w skład gospodarstwa. Państwo zapewnia dotację do obowiązkowych ubezpieczeń upraw, jeśli rolnik zdecyduje się na ubezpieczenie co najmniej połowy areału. Zakłady ubezpieczeniowe oferują całą gamę produktów dobrowolnych, pozwalających na pełniejsze zabezpieczenie gospodarstwa.

O ubezpieczeniu mówimy wówczas, kiedy podpiszemy umowę z zakładem ubezpieczeń, która mówi o tym, że ubezpieczyciel udziela nam pomocy na wypadek zajścia, które jest wyszczególnione w polisie.

Z tego tytułu my zobowiązujemy się do comiesięcznego płacenia składki (albo raz na pół roku, w zależności od ubezpieczyciela). Za odkładaną składkę w razie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w ubezpieczeniu, otrzymamy odszkodowanie. W zależności od rodzaju polisy może ono być wypłacone w przypadku uszczerbku na zdrowiu, pożaru domu, kradzieży samochodu itp.

Zanim podejmiemy decyzję o konkretnym ubezpieczeniu powinniśmy się zapoznać z tzw. Ogólnymi Warunkami Umów. Jest to regulamin, który mówi o wszystkich o obowiązkach ubezpieczyciela i osoby ubezpieczającej się. Jest w nim wyszczególnione wszystko to, co ubezpieczenie obejmuje, a także jest tam informacja o tym, jak ustala się wysokość składki.

Ubezpieczenie możemy zakupić na trzy sposoby. Pierwszy z nich to zakup osobiście u przedstawiciela ubezpieczyciela (agenta), drugi to możliwość telefonicznego wykupu, a trzeci to droga internetowa. Obecnie najbardziej popularny jest trzeci sposób, czyli zakup ubezpieczenia przez internet, gdyż daje możliwość szerokiego porównania ofert i oszczędność czasu.
Ubezpieczenie OC rolników

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenie OC przez rolników został wprowadzony przede wszystkim w celu zminimalizowania obciążeń rolników w skutek szkód wyrządzonych w związku z posiadanym gospodarstwem osobom trzecim.
Drugim równie ważnym powodem wprowadzenia obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia OC była potrzeba ochrony osób poszkodowanych przez rolników.

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy strat czy uszczerbku na zdrowiu poniesionych przez samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności (osobami trzecimi nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo i pracownicy rolnika). OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, w związku z ruchem tych pojazdów i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa. Rolnik nie musi na pojazdy wolnobieżne wykupywać dodatkowej polisy OC komunikacyjnego.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zobowiązany jest rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Oznacza to, że wspomniany obowiązek nie obejmuje innych niż rolnicy indywidualni podmiotów mimo prowadzenia przez nie gospodarstwa rolnego. Do takich podmiotów należą m.in. spółki, spółdzielnie. Na uwadze mieć trzeba, iż posiadanie gospodarstwa rolnego, od którego zależy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC to nie tylko własność, ale też dzierżawa, najem, czy użytkowanie.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Dotyczy to również sytuacji, gdy rolnik obejmuje w posiadanie część gospodarstwa rolnego, jeśli ta część może stanowić samodzielne gospodarstwo rolne. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas posiadającym gospodarstwo rolne.

W przypadku, gdy zmiana w posiadaniu gospodarstwa rolnego nastąpiła wskutek śmierci tego rolnika, obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie.

Rolnik dotychczas posiadający gospodarstwo rolne i jego następca obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej, należnej zakładowi ubezpieczeń, za czas do końca miesiąca, w którym zawiadomiono zakład ubezpieczeń o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa rolnego.

Wybór, opracowanie i komentarz – mec. Olgierd Jatelnicki