Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Jakie świadczenia od ubezpieczyciela za obrażenia ciała po wypadku komunikacyjnym?

Wyroki

18.03.2022 — PIO

Opis sprawy

Dzisiaj chcieliśmy Państwu opisać kolejną z historii, w której przedstawiamy jak pomoc profesjonalnego pełnomocnika w uzyskaniu wszystkich uzasadnionych świadczeń dla Poszkodowanego okazała się niezbędna i konieczna.

Do wypadku doszło w dniu 27.08.2017 roku w Katowicach. Bohater naszej dzisiejszej historii (Pan Adam) został poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego, w którym był pasażerem.  Niedostosowanie umiejętności oraz prędkości do warunków panujących na drodze doprowadziły do poważnego zdarzenia. Uderzenie pojazdu w barierkę było na tyle duże, że Pan Adam w wyniku odniesionych poważnych obrażeń został zabrany z miejsca zdarzenia do Szpitala, gdzie koniecznym stało się zaopatrzenie ran i przeprowadzenie niezbędnych operacji.

Perspektywa długotrwałego leczenia i nieznajomość obowiązujących przepisów oraz formalności powypadkowych przed ubezpieczycielem skłoniło Poszkodowanego do spotkania z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań i podjęcia współpracy w czerwcu 2018 roku.

Pomoc Poszkodowanemu

Na podstawie udzielonego umocowania pełnomocnik Poszkodowanego rozpoczął działania zmierzające do zabezpieczenia interesów prawnych Pana Adama oraz uzyskanie dla Niego należnego wszelkich możliwych świadczeń od podmiotu zobowiązanego.  

Zgromadzona dokumentacja i uzyskane dodatkowe informacje o wypadku spowodowały, że Pełnomocnik zgłosił niezwłocznie szkodę do podmiotu zobowiązanego, tj. Ergo Hestia S.A. W skierowanym piśmie wezwano do wypłaty uzasadnionych roszczeń: zadośćuczynienia, kosztów opieki oraz renty. Jako uzasadnienie wysokości roszczeń przedłożono także odpowiednią dokumentację, w tym uzyskaną dokumentację medyczną.  

Ubezpieczyciel w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego wyznaczył komisję lekarską celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu u Klienta. Wynika badania i określony uszczerbek na zdrowiu stały się podstawą do wydania decyzji w sprawie. Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność i przyznał tytułem zadośćuczynienia kwotę 29.086,00 złotych, tytułem kosztów opieki kwotę 1.127,00 złotych. W kwestii pozostałych roszczeń  zażądał dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentacji.

Pełnomocnik Pana Adama dostarczył dokumentację, o jaką zwrócił się ubezpieczyciel, gdyż zależało mu na wyegzekwowaniu dla Poszkodowanego wszelkich możliwych świadczeń. Podmiot zobowiązany ponownie przeanalizował dokumenty i uznał roszczenie o rentę z tytułu utraty niezdolności do pracy. Przyznano wyrównanie w tym zakresie w łącznej wysokości  11.638,62 złote, a w kolejnych miesiącach (tj. od 01.06.2021) wypłacana była kwota 366,85 zł.

W pozostałym zakresie podmiot zobowiązany uznał, że dotychczas wypłacone kwoty świadczeń w pełni rekompensują zadośćuczynienie za przedmiotowy wypadek.   

Co można zrobić po otrzymaniu takiej decyzji? Jakie są możliwe działania i jakie należy podjąć dalsze kroki? Czy takie stanowisko należy traktować jako ostateczne i zamykające dalszą drogę do dochodzenia roszczeń?  W związku z tym, że Poszkodowany Pan Adam miał po swojej stronie profesjonalnego pełnomocnika – Polski Instytut Odszkodowań –  nie musiał zastanawiać się nad odpowiedziami na tego typu pytania.

Zawarta przez Niego umowa zapewniała, że pełnomocnik działa w jego imieniu do wyegzekwowania na jego rzecz wszystkich należnych od Podmiotu Zobowiązanego świadczeń w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym

Wytoczenie powództwa

Przed skierowaniem sprawy do Sądu uzyskano zgodę od Poszkodowanego na wystąpienie z pozwem o zapłatę. Do pisma skierowanego do Sądu w Żywcu pełnomocnik załączył zgromadzoną dokumentację i uzasadnił wysokość żądanego roszczenia o zadośćuczynienia.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanego Ubezpieczyciela wniósł o oddalenie powództwa w całości wskazując, że żądana wysokość zadośćuczynienia przez stroną powodową jest rażąco wygórowana i niewspółmierna do doznanej przez powoda krzywdy.

W trakcie rozpoznania sprawy Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego celem określenia stanu zdrowia Pana Adama. Wynik opinii wskazywał jedynie na 10 % uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym pełnomocnik ustosunkował się do stwierdzeń biegłego w piśmie przesłanym do Sądu.

Analiza zgromadzonej dokumentacji medycznej, przesłuchanie świadków oraz dostarczone wyjaśnienia pełnomocnika powoda stały się podstawą do wydania wyroku.  

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Sąd wziął pod uwagę zakres obrażeń i cierpień powoda, długotrwałość leczenia oraz dotychczas wypłaconą  kwotę tytułem zadośćuczynienia i na rzecz Naszego Klienta zasądził dodatkowo kwotę 40.000,- PLN tytułem zadośćuczynienia. Rozstrzygnął również w kwestii kosztów procesu i w większej jej części obciążył stroną pozwaną.

Dla Klienta uzyskaliśmy łącznie kwotę 81.851,62 złotych tytułem wszelkich możliwych do uzyskania roszczeń w związku z wypadkiem.  To następna sprawa, w której profesjonalne podejście, wytrwałość oraz nieustępliwość pełnomocnika – Polskiego Instytutu Odszkodowań – w dążeniu do celu doprowadziły do pozytywnego dla Poszkodowanego finału i uzyskaniu należnych świadczeń.

Opisana historia po raz kolejny udowadnia, że warto walczyć o swoje prawa.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865