Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Zadośćuczynienie za błąd medyczny – wyrok

Wyroki

11.03.2022 — PIO

Opis sprawy.

Dnia 11.03.2016 roku Pani Czesława została przyjęta do Szpitala w Katowicach ze względu na utrzymujący się silny ból brzucha. W przeprowadzonym wywiadzie podczas przyjęcia ustalono, że pacjentka od kilku dni ma nudności i wymioty. Po przeprowadzeniu wstępnego badania zalecono obserwację.  

Pacjentka zgłaszała personelowi oddziału, że czuje się źle, boli ją w dalszym ciągu brzuch i jest mocno osłabiona. W drugiej dobie pobytu Pani Czesławy w Szpitalu jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. Zlecono wykonanie badań laboratoryjnych, które wskazały niedrożność jelita cienkiego i dały podstawę do zakwalifikowania pacjentki do operacji. Koniecznym było wykonanie resekcji odcinka jelitowego wraz z częścią sieci większej. Po przeprowadzeniu operacji stan ogólny pacjentki był ciężki. Pomimo podłączenia do respiratora w dniu 15.03.2016 roku doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Przeprowadzone próby reanimacji nie przyniosły rezultatu i w godzinach popołudniowych pacjentka zmarła.

Pogrążona w żalu i smutku córka nie była w stanie pogodzić się z tym, że jej ukochana mama odeszła. Ponadto nie dawała jej spokoju myśl, że przez dwa dni od przyjęcia mamy do Szpitala i mimo zgłaszanych dolegliwości nie podjęto zdecydowanych czynności oraz nie przeprowadzono badań. Przeczucie Pani Agnieszki jak się później okazało nie było bezpodstawne.

Jak należy postępować w sprawach, w których mogło dojść do nieprawidłowości w procedurze udzielania świadczeń medycznych? Czy czas w tego typu sprawach ma istotne znaczenie? Jakie czynności należy wykonać, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy? Od czego może zależeć wynik sprawy? 

Dopiero po kilku latach Pani Agnieszka przystąpiła do działania, ponieważ zależało jej na wyjaśnieniu przyczyn zgonu Pani Czesławy. W tym celu podjęła pierwsze czynności i uzyskała dokumentację ze Szpitala informującą o przebiegu leczenia oraz ustaliła we własnym zakresie, że Szpital jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Pomoc Uprawnionej.

Córka Pani Czesławy po uzyskaniu informacji oraz dokumentacji i będąc przekonana, że w sprawie mamy doszło do nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń medycznych we własnym zakresie zgłosiła sprawę do Ubezpieczyciela PZU S.A.  Po kilku miesiącach Uprawniona otrzymała od podmiotu zobowiązanego jednak decyzję odmowną.

U Uprawnionej zaczęły piętrzyć się pytania czy aby na pewno zrobiła wszystko aby wyjaśnić sprawę? Czy przedstawiła wszystkie argumenty oraz dokumentację?

Właśnie te pytania oraz stanowisko Ubezpieczyciela skłoniły Panią Agnieszkę do zasięgnięcia opinii w firmie, która zajmuje się tego typu sprawami. W ten sposób doszło do spotkania się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań, który wyjaśnił na czym w pierwszej kolejności należy się skupić i jakie kolejne kroki należy wykonać. Przedstawiony szeroki zakres pomocy przekonał Uprawnioną do podpisania pełnomocnictwa, które umożliwiło Naszej firmie zajęcie się sprawą.

Posiadając umocowanie do działania pełnomocnik przystąpił niezwłocznie do wyjaśnienia sprawy.  Uzyskano pełną dokumentację z leczenia Pani Czesławy ze Szpitala (w tym również przed zdarzeniem), wystąpiono do PZU S.A. o udostępnienie dokumentacji z postępowania. Było to o tyle istotne, gdyż w sprawie koniecznym było wyjaśnienie okoliczności zgonu, z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń poprzedzających samo zdarzenie.

Poczynione ustalenia dały podstawę do sporządzenia i wysłania reklamacji (odwołania) do podmiotu odpowiedzialnego od zajętego stanowiska w sprawie. W przesłanym piśmie wskazano co leży u podstaw żądanego roszczenia. W ocenie pełnomocnika główną przesłanką do przyjęcia odpowiedzialności w imieniu ubezpieczonego Szpitala było to, że personel medyczny podczas udzielania świadczeń medycznych matce Uprawnionej popełnił błąd oraz nie dołożył należytej staranności, co było przyczyną zgonu Pani Czesławy.   

W ocenie ubezpieczyciela nie wystąpiła żadna z przesłanek wskazanych przez stronę roszczącą i przyjęcie odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie nie jest możliwe.

Mając na uwadze powyższe stanowisko PZU S.A. koniecznym stało się ponowne przeanalizowanie dokumentacji i podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wytoczenie powództwa.

Po otrzymaniu zgody od Uprawnionej do Sądu Rejonowego w Warszawie został skierowany pozew o zapłatę. W uzasadnieniu żądania w sposób szczegółowy uzasadniono zarzut zaniechania diagnostyki i niepodjęcia leczenia przez personel Szpitala. W odpowiedzi na zarzuty wyrażone w piśmie strony powodowej pełnomocnik towarzystwa ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa.

Bardzo istotną kwestią w sprawie okazała się opinia biegłego, który został powołany na wniosek pełnomocnika Uprawnionej. Oceniając sprawę biegły wskazał m.in., że dokumentacja medyczna jest bardzo skąpa, nie mniej jednak brak w niej kompatybilności pomiędzy obserwacjami lekarskimi i pielęgniarskimi. Takie braki w dokumentacji medycznej (w ocenie biegłego) obciążają szpital i można przyjąć je jako błąd organizacyjny, który skutkował błędem diagnostycznym.

W wyniku kolejnych rozpraw, po przesłuchaniu świadków, przeanalizowaniu dokumentacji i zapoznaniu się z opinią biegłego Sąd w Warszawie wydał wyrok.

Wyrok dla Klienta

Materiał dowodowy zgromadzony w trakcie postępowania dał podstawę Sądowi do wydania wyroku w sprawie. Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione i na rzecz Naszej Klientki w dniu 25.01.2022 roku zasądzono kwotę zadośćuczynienia wraz z kosztami procesu oraz odsetkami za opóźnienie.

Dla Pani Agnieszki zostały przyznane następujące kwoty:

– 60.000,-  PLN  – tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od 12.06.2019 r. do dnia zapłaty;

– 9.234,- PLN – tytułem kosztów procesu. skapitalizowanych odsetek za opóźnienie;

Postępowanie w sprawie trwało niespełna 3 lata, ale nawet w tak trudnych emocjonalnie sytuacjach Polski Instytut Odszkodowań świadczy pomoc osobom w walce o swoje prawa i wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865