Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Uszkodzenie sprzętu medycznego i zasada pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej z prywatnej polisy.

Wyroki

04.03.2022 — PIO

Opis sprawy

Dzisiaj przychodzimy do Państwa z kolejną historią, w której udział profesjonalnego pełnomocnika okazał się konieczny.

W dniu 11.10.2016 roku w Kołobrzegu doszło do zdarzenia w budynku Poszkodowanego. W godzinach porannych pracownicy Poszkodowanego stwierdzili ślady zalania znajdujące się na parterze budynku. Jak się później okazało w wyniku pęknięcia wężyka doprowadzającego wodę do umywalki doszło do zalania pięciu pomieszczeń w budynku oraz sprzętu medycznego w pracowni diagnostycznej

W tym miejscu wskazujemy, że Poszkodowana firma z miejscowości Kołobrzeg była objęta prywatną polisą ubezpieczeniową od wszelkich ryzyk (w tym sprzętu medycznego) u dwóch Ubezpieczycieli, tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Generali S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych Aviva S.A. w sposób proporcjonalny. Zgodnie z posiadaną wiedzą i Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU) szkoda została niezwłocznie zgłoszona przez Poszkodowanego do w/w Ubezpieczycieli. Rozpoczęło się w ten sposób postępowanie w sprawie i przystąpiono do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Poszkodowany dostarczył wszelką wymaganą dokumentację dotyczącą uszkodzonego rezonansu magnetycznego i kosztów naprawy. Na żądanie Ubezpieczyciela przedstawiono również oświadczenie dotyczące podatku VAT i braku możliwości jego odliczenia. W przedmiotowym przypadku Rezonans Magnetyczny związany jest z wykonywaniem usług medycznych, które są zwolnione z VAT, w związku z tym od związanych z nim zakupów i kosztów nie można odliczyć VAT. Takie twierdzenie wynika z podstawy prawnej stawki VAT zwolnionej: art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Pomimo początkowego stanowiska odmawiającego przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez jednego z Ubezpieczycieli po kilku miesiącach zarówno TU Generali, jak i TU Aviva zajęły stanowisko w sprawie. Wypłaciły tytułem odszkodowania odpowiednio 494.864,61 PLN oraz 302.651,89 PLN.  

Otrzymane uzasadnienie do decyzji i wypłacone kwoty odszkodowania nie znalazły uznania u Poszkodowanego, gdyż w jego wstępnej ocenie nie zostały wyliczone prawidłowo oraz wypłacone w niepełnej wysokości.

Pomoc Poszkodowanemu

Powstałe wątpliwości co do rzetelności i prawidłowości stanowiska Ubezpieczycieli skłoniły Poszkodowaną firmę do poszukania pomocy i były podstawą do spotkania się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań. Po zapoznaniu się z pełną ofertą Poszkodowana Firma zdecydowała się podpisać umocowanie do działania w sprawie, a pierwszym celem stało się uzyskanie pełnej dokumentacji  szkodowej i następnie jej analiza pod kątem prawidłowości zajętego stanowiska.

Uzyskana dokumentacja oraz poczynione ustalenia i analiza przeprowadzone przez specjalistów z Polskiego Instytutu Odszkodowań dały podstawę pełnomocnikowi do twierdzenia, że dotychczasowe stanowisko Ubezpieczycieli jest nieprawidłowe. W szczególności uwidoczniono dużą różnicę pomiędzy wykazaną przez Poszkodowanego, a wypłaconą przez Ubezpieczycieli wartością odszkodowania. Ponadto (w ocenie pełnomocnika) nieprawidłowo zastosowano procentowe potrącenie z tytułu zużycia technicznego sprzętu oraz nie uwzględniono podatku VAT, który musi być zapłacony przy naprawie.    

Pierwsze działania pełnomocnika zostały skierowane przeciwko TU AVIVA. Została przygotowana i wysłana reklamacja (odwołanie) z żądaniem ponownego rozpoznania sprawy oraz wypłatę pełnej kwoty świadczenia. W odpowiedzi na wysłane wezwanie do uregulowania uzasadnionych roszczeń Ubezpieczyciel poinformował, że wydana wcześniej decyzja (w jego ocenie) jest prawidłowa i brak jest podstaw do wypłaty kolejnych kwot odszkodowania.

W związku z wyczerpaniem wszystkich możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu jedynym rozwiązaniem jakie pozostało było skierowanie sprawy do Sądu.   

Wytoczenie powództwa

W roku 2019 w czerwcu pozew o zapłatę wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą roszczenie został przesłany do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko TU Generali. Natomiast przeciwko TU Aviva pełnomocnik Poszkodowanego wystąpił do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Jak zatem widać sprawa uzyskania należnego (pełnego) odszkodowania za szkodę rozpoczęła się na dwóch frontach, na których Poszkodowany miał pełną opiekę ze strony jego pełnomocnika.  

W sporze przeciwko pozwanemu TU Generali uzyskano niezwłocznie nakaz zapłaty, co do którego jednak podmiot odpowiedzialny złożył w terminie sprzeciw i sprawa została skierowania do rozpoznania przez Sąd w trybie zwykłym. 

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku pełnomocnicy strony pozwanej w odpowiedziach na wystąpienie strony powodowej podtrzymali swoje stanowisko odmawiające wypłaty dodatkowych kwot odszkodowania i złożyli kilka wniosków, w tym o oddalenie powództwa w całości.   

Pełnomocnik powoda w przesłanych pozwach uzasadnił i w sposób szczegółowy wykazał nieprawidłowości zajętego stanowiska przez Ubezpieczycieli. W szczególności udokumentował skąd wyniknęła różnica pomiędzy kwotą odszkodowania wykazaną przez Poszkodowanego, a wypłaconą przez Ubezpieczycieli. Ponadto sprzeciwiono się zastosowaniu procentowego potrącenia z tytułu zużycia technicznego sprzętu oraz wskazano przepisy uzasadniające wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem podatku VAT.

Sąd, w związku z wystąpieniami stron sporu, przystąpił do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Powołano biegłych celem określenia stopnia faktycznego zużycia uszkodzonego w wyniku zalania rezonansu magnetycznego i klatki Faraday’a, przesłuchano strony, a zebrany w ten sposób materiał dowodowy stał się podstawą do wydania wyroku w sprawie.

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Zarówno Sąd Okręgowy w Szczecinie, jak i Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnili powództwo przeciwko Ubezpieczycielom i na rzecz Naszych Klientów zasądzono dodatkowo następujące kwoty:

114.969,09 PLN tytułem odszkodowania (wraz z odsetkami za opóźnienie od 17.11.2016) oraz koszty procesu od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń Generali S.A. – 17.11.2020

91.507,69 PLN tytułem odszkodowania (wraz z odsetkami za opóźnienie od 17.11.2016) oraz koszty procesu od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń AVIVA S.A. – 17.06.2021 r.

Zgodnie z przysługującym uprawnieniem każda ze stron pozwanych złożyła do Sądu II Instancji apelację zarzucając Sądowi I Instancji naruszenie przepisów prawa materialnego, prawa procesowego oraz złożono wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku.

Sąd Apelacyjny w Warszawie po zapoznaniu się z wystąpieniem pełnomocnika TU Generali oddalił apelację w całości i zasądził koszty tego postępowania.

Natomiast Sąd Apelacyjny w Szczecinie zasądził dodatkową kwotę roszczenia od strony pozwanej i kosztami tej instancji również obciążył podmiot odpowiedzialny, tj. TU AVIVA

W niniejszej sprawie dla Poszkodowanego dzięki pomocy Polskiego Instytutu Odszkodowań uzyskano dodatkowo łącznie 335.896,86 złotych tytułem odszkodowania (wraz z odsetkami za opóźnienie) +  zwrot wszystkichkosztów procesu.

Determinacja Poszkodowanego i pełne zaangażowanie pełnomocnika, który wsparł Poszkodowanego w walce z ubezpieczycielem wszystkimi możliwymi środkami doprowadziły do uzyskania pełnej kwoty odszkodowania w wysokości 1.133.413,36 PLN.  

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865