Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Tragedia na polowaniu.

Wyroki

25.02.2022 — PIO

Opis sprawy

Dnia 14.06.2019 r. miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. W trakcie polowania został postrzelony Pan Tadeusz, a odniesione przez niego obrażenia były na tyle nieodwracalne, że doprowadziły do śmierci. Pan Tadeusz pozostawił w żałobie najbliższą rodzinę.

Smutek, żal i niedowierzanie w to co się stało spowodowały, że najbliżsi nie byli w stanie zająć się samodzielnie formalnościami związanymi z wypadkiem. Jedną z ważniejszych spraw było monitorowanie sprawy karnej i wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, gdyż na tym zależało rodzinie tragicznie zmarłego Pana Tadeusza, w tym jego rodzeństwa.

Rozpoczęte postępowanie karne, a następnie proces karny miały na celu ustalenie faktycznych okoliczności wypadku i odpowiedzialnego za to zdarzenie. Te kwestie rozstrzygane były przez Sąd Rejonowy Wydział Karny w Radomsku.  

Jak należy postępować w tego rodzaju sprawach? Co winno być w pierwszej kolejności wyjaśnione? Kto w tego typu wypadkach powinien ponieść odpowiedzialność? Do kogo należy zwrócić się z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia za powstałą krzywdę?  Powstające pytania skłoniły rodzeństwo zmarłego do spotkania się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań, który wyjaśnił na czym w pierwszej kolejności należy się skupić i jakie ustalenia poczynić. Po zapoznaniu się z pełną ofertą Uprawnieni zdecydowali się podpisać umocowanie do działania w ich imieniu i podjęli współpracę z Naszą firmą.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Uprawnionych pełnomocnik mógł uzyskać pełną informację oraz ustalić na jakim etapie znajduje się postępowanie karne. Te pierwsze czynności były o tyle istotne, gdyż od wyniku sprawy karnej uzależnione było dalsze działanie.

Sąd Rejonowy Wydział Karny po przeprowadzeniu postępowania wydał wyrok w sprawie wskazując odpowiedzialnego za wypadek i zasądził dodatkowo tytułem zadośćuczynienia po 15.000 zł.  

W tego typu sprawach ważnym jest ustalenie odpowiedzialnego za zdarzenie, a w szczególności czy doszło do naruszenia przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

W tej sprawie postępowanie karne wskazało podmiot odpowiedzialny – Polski Związek Łowiecki. Kolejną czynnością jest ustalenie czy w/w Związek posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą tego typu zdarzenia. W trakcie przeprowadzonych czynności sprawdzających wykazano, że w/w Związek Łowiecki posiadał polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w dniu tego zdarzenia w Wiener TU SA, co okazało się kluczowe dla postępowania.

Pomoc Uprawnionym.

Zgromadzona przez pełnomocnika – Polski Instytut Odszkodowań – dokumentacja oraz ustalone przy współpracy z Uprawnionymi informacje pozwoliły wystąpić z dodatkowym roszczeniem do ubezpieczyciela. Wezwanie do wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek śmierci osoby najbliższej zostało w należyty uzasadnione oraz udokumentowane.

Podmiot odpowiedzialny zajął stanowisko w sprawie. W uzasadnieniu decyzji przyjęto odpowiedzialność, jednakże odmówiono wypłaty świadczenia. Wskazano, iż dotychczas uznane kwoty w postępowaniu karnym są adekwatne, a przyznana kwota rekompensuje doznaną krzywdę.   Z takim stanowiskiem pełnomocnik Uprawnionych nie mógł się zgodzić. Uznane dotychczas kwoty były w przekonaniu pełnomocnika krzywdzące i nieadekwatne do więzi rodzinnych łączących Pana Tadeusza z dorosłym rodzeństwem.

W tej sytuacji zarekomendowano Uprawnionym skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a po uzyskaniu zgody przystąpiono do sporządzania pozwu do Sądu w Radomsku.

Wytoczenie powództwa.

Otrzymana zgoda Uprawnionych spowodowała, że pełnomocnik wystąpił przeciwko Ubezpieczycielowi do Sądu z żądaniem wypłaty dodatkowego roszczenia. W odpowiedzi pełnomocnika pozwanego podmiotu odpowiedzialnego można było przeczytać, że nie zgadza się z twierdzeniami strony powodowej i wnosi o oddalenie powództwa w całości.

W toku procesu cywilnego przesłuchano świadków, zapoznano się z wynikami postępowania karnego oraz dokumentacją dostarczoną przez strony sporu. Sąd Rejonowy w Radomsku wydał wyrok i zasądził w pełnym zakresie roszczenia dla Uprawnionych.

Wyrok z korzyścią dla Klientów.

Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione i Sąd na rzecz Naszych Klientów zasądził dodatkowo kwoty po 15.000,- PLN tytułem zadośćuczynienia (wraz z odsetkami za opóźnienie).

W niniejszej sprawie dla Uprawnionych uzyskano łącznie 60.000 złotych tytułem zadośćuczynienia (plus odsetki za opóźnienie) +  2.946,80 złotych tytułem kosztów procesu.

To kolejny raz, gdy okazuje się, że gdyby nie pomoc pełnomocnika Uprawnieni nie mieliby szans w starciu z Ubezpieczycielem. Klienci otrzymali konkretne wsparcie i rzetelne oraz profesjonalne podejście do sprawy. Taka postawa Polskiego Instytutu Odszkodowań  doprowadziła do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i uzyskania należnych kwot. Dla Nas ważny jest każdy Klient.

Pomoc Polskiego Instytutu Odszkodowań w walce o swoje prawa jest również świadczona w tak trudnych emocjonalnie sprawach.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865