Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Uszczerbek na zdrowiu, a wysokość zadośćuczynienia za obrażenia ciała.

Wyroki

18.02.2022 — PIO

Opis sprawy.

Przedstawiamy Państwu historię Pani Haliny, w której opisujemy jak ważna oraz konieczna okazała się  pomoc pełnomocnika w sprawie.

Bohaterka dzisiejszej historii w dniu 20.11.2018 roku została potrącona przez samochód osobowy, który jechał z nadmierną prędkością i nie zatrzymał się przed wyznaczonym przejściem dla pieszych. Poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci urazu śledziony, złamaniu kręgosłupa w odcinku C5/C6,  licznych innych urazów.

Chęć zadbania o własne zdrowie, a dodatkowo nieznajomość przepisów oraz procedury jaka jest wymagana w postępowaniu przeciwko Ubezpieczycielowi skłoniła Panią Halinę do zlecenia swojej sprawy Firmie odszkodowawczej.

Poszkodowana spotkała się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań, który przedstawił w sposób szczegółowy zakres działania oraz pomocy w sprawie.  Pani Halina po otrzymaniu odpowiedzi na nurtujące Ją pytania zdecydowała się na podpisanie umowy oraz stosownych pełnomocnictw.

Pomoc osobie Poszkodowanej.

Udzielone pełnomocnictwo pozwoliło pełnomocnikowi przystąpić do niezwłocznego gromadzenia dokumentacji oraz wszelkich informacji o przebiegu wypadku i prowadzonego postępowania karnego w sprawie. Takie działanie miało na celu zabezpieczenie interesów prawnych Poszkodowanej Pani Haliny, w tym udokumentowanie oraz uzasadnienie roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Uzyskana dokumentacja oraz informacje pozwoliły na wystąpienie z uzasadnionym roszczeniem do ubezpieczyciela i zażądanie wypłaty zadośćuczynienia za ból i cierpienie, kosztów opieki i kosztów leczenia. Na podstawie dostarczonej dokumentacji podmiot odpowiedzialny TUiR Warta SA rozpoczął postępowanie w sprawie i wyznaczył komisję lekarską celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu u Klientki. Do czasu uzyskania wyniku badania lekarskiego Ubezpieczyciel wypłacił zaliczkowo kwotę 20.000,- PLN.

Przeprowadzone badanie i określony uszczerbek na zdrowiu stał się podstawą do wydania decyzji w sprawie. Treść decyzji wskazywała, że wysokość ustalonego zadośćuczynienia została w dużej mierze oparta na ustalonym uszczerbku na zdrowiu. Podmiot zobowiązany uznał, że za odniesione obrażenia ciała, ból i cierpienie oraz koszty leczenia adekwatna kwota to 51.307,- PLN. Uwzględniając wcześniej wypłaconą zaliczkę TU dopłaciło pozostałą kwotę, tj. 31.307,- PLN

Czy takie uzasadnienie wysokości ustalonego zadośćuczynienia uznać należy za poprawne? Czy zatem ustalony uszczerbek na zdrowiu może stanowić wyłączną podstawę do określenia wysokości przyznawanego zadośćuczynienia? W ocenie pełnomocnika Poszkodowanej – NIE.

Jak zatem określić odpowiednią wysokość zadośćuczynienia i jakie czynniki mają na to wpływ? Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę stanowi jedną z podstawowych instytucji mających na celu ochronę osób poszkodowanych na skutek czynów niedozwolonych. Stanowi ono rekompensatę za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz cierpienie psychiczne (np. cierpienie psychiczne wywołane oszpeceniem, kalectwem).

Zdrowie ludzkie jest dobrem o szczególnie wysokiej wartości, dlatego też przy ocenie wysokości zadośćuczynienia powinny być brane pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, jak: stopień natężenia krzywdy doznanej przez poszkodowanego, wiek poszkodowanego, płeć, czy ustalony uszczerbek na zdrowiu.  W tym ostatnim przypadku wysokość uszczerbku na zdrowiu określana jest przez lekarza orzecznika (w postępowaniu przedsądowym) lub przez biegłego sądowego (w postępowaniu sądowym).

Jednakże należy mieć na względzie, iż procentowo określony uszczerbek na zdrowiu ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a nie wyłącznie wyznaczający wysokość zadośćuczynienia, co niejednokrotnie jest czynione przez Ubezpieczycieli.

Stanowisko podmiotu zobowiązanego i uzasadnienie wskazane w decyzji dało podstawę Pełnomocnikowi do skierowania sporu do rozstrzygnięcia przed Sądem

Wytoczenie powództwa.

Sporządzenie przez pełnomocnika Poszkodowanej pozwu o zapłatę zostało poprzedzone uzyskaniem zgody od Pani Haliny na skierowanie sprawy do Sądu, analizą zgromadzonej dokumentacji w sprawie i informacjami o stanie zdrowia Poszkodowanej oraz rokowań zdrowotnych na przyszłość. W uzasadnieniu pozwu wskazane zostało co powinno być uwzględnione przy ustalaniu zadośćuczynienia.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanego Ubezpieczyciela poinformował, że nie uznaje wniesionego powództwa w jakimkolwiek zakresie i wnosi o jego oddalenie w całości. W przesłanym piśmie wskazał, że dotychczas spełnione świadczenie na rzecz Poszkodowanej jest w pełni adekwatne do rozmiaru krzywdy.

Sąd w związku z otrzymanymi stanowiskami stron sporu przesłuchał świadków, powołał biegłego celem określenia uszczerbku na zdrowiu u Poszkodowanej i wskazaniu rokowań na przyszłość w kwestii zdrowia. Zgromadzona dokumentacja i informacje w sprawie dały podstawę Sądowi do wydania wyroku.

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Sąd wziął pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia, zakres odniesionych obrażeń oraz cierpień powoda (nie tylko ustalony uszczerbek na zdrowiu) oraz dotychczas wypłaconą kwotę zadośćuczynienia i wydał korzystny dla Poszkodowanej wyrok. Żądanie pozwu zostało uznane w całości. Na rzecz Naszej Klientki zasądzono dodatkowo łączną kwotę 57.580,37 PLN tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania (wraz z odsetkami za opóźnienie) + koszty procesu w wysokości 5.417,- PLN.

Dla Klientki uzyskaliśmy łącznie 114.850,85 złotych tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie w związku z odniesionymi obrażeniami ciała oraz odszkodowania (wraz z odsetkami za opóźnienie) +  5.417,- złotych tytułem kosztów procesu.

Cała sprawa trwała łącznie niewiele ponad 3 lata. Pełne zaangażowanie specjalistów pracujących w Polskim Instytucie Odszkodowań w pracy nad sprawą, znajomość procedury oraz wytrwałość w dążeniu do uzyskania należnego świadczenia dla osoby Poszkodowanej po raz kolejny doprowadziły do pozytywnego finału sprawy. 

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865