Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Przyczynienie – czy zawsze jest zasadne?

Wyroki

11.02.2022 — PIO

Opis sprawy

Stosownie do art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jest naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy stron.

Tym razem chcielibyśmy Państwu przybliżyć jak ważna jest właściwa interpretacja zgromadzonej dokumentacji oraz informacji o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach. Dnia 25.01.2020 r. miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy. Kierująca samochodem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i straciła panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka innym uczestnikiem ruchu. W wyniku tego zdarzenia poważnych obrażeń doznał pasażer tego pojazdu – Mikołaj. Niestety odniesione obrażenia były na tyle poważne, że doprowadziły do śmierci pasażera. Mikołaj pozostawił w żałobie rodziców i dziadków.

Konsekwencje wypadku były dla rodziny wielkim wstrząsem. Tragedia jaka ich spotkała wywołała stany depresyjne, a pogrążenie w żalu i smutku powodowały, że nie byli Oni w stanie zająć się samodzielnie formalnościami związanymi z wypadkiem i wszystkim tym co jest ze sprawą związane.

Niejednokrotnie opisywaliśmy już Państwu jak ważne jest to, aby sprawa od samego początku była nadzorowana na każdym jej etapie oraz jak ważne jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Zaprzyjaźniona z rodziną osoba, która skorzystała wcześniej z usług Polskiego Instytutu Odszkodowań poleciła skontaktowanie się z Naszą firmą celem pomocy w tej trudnej sytuacji. Tak właśnie doszło do spotkania rodziny zmarłego Mikołaja z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań. Na trudnym emocjonalnie spotkaniu przedstawiciel w sposób szczegółowy przedstawił zakres pomocy zarówno w sprawie karnej, jak i odszkodowawczej, a zaoferowana pomoc przekonała Uprawnionych do podjęcia współpracy z Naszą firmą.

Pomoc Uprawnionym.

Podpisane przez Uprawnionych umocowanie do działania w formie pełnomocnictwa dało zielone światło pełnomocnikowi do uzyskania pełnej informacji oraz dokumentacji z postępowania karnego.  Było to o tyle istotne, gdyż posiadane informacje mogły wskazywać na możliwość zastosowania w sprawie przyczynienia się Mikołaja do wypadku (brak zapiętych pasów bezpieczeństwa).

Uzyskane informacje oraz zgromadzona przez pełnomocnika – Polski Instytut Odszkodowań – dokumentacja dały podstawę do wystąpienia w imieniu Uprawnionych z roszczeniem do ubezpieczyciela. Wysłane wezwanie do wypłaty  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek śmierci osoby najbliższej zostało należycie udokumentowane oraz uzasadnione. Ubezpieczyciel po otrzymaniu wezwania przystąpił do analizy dostarczonej dokumentacji. Doprowadziło to do przyjęcia odpowiedzialności i ustalenia świadczenia dla Uprawnionych na poziomie po 42.000,- PLN. Jednakże kwota ta została pomniejszona aż o 70 % przyczynienia się Poszkodowanego Mikołaja do wypadku. Ubezpieczyciel uznał, że brak zapiętych pasów miał istotny wpływ na skutki wypadku, jakim był zgon pasażera. Uznana kwota dla matki zmarłego to 12.600 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz dla ojca zmarłego 12.600 złotych tytułem zadośćuczynienia.

Analiza dokumentacji oraz okoliczności w jakich doszło do zdarzenia przeprowadzona ponownie przez specjalistów z Polskiego Instytutu Odszkodowań utwierdziła w przekonaniu, że Ubezpieczyciel błędnie zastosował przyczynienie w tej sprawie. Z taką decyzją pełnomocnik Uprawnionych nie mógł się zgodzić i w przesłanej reklamacji wykazał niezasadność zastosowanego przyczynienia. Zwrócono przede wszystkich uwagę na sam przebieg zdarzenia i fakt, że zapięcie lub niezapięcie pasów nie miałoby znaczenia na odniesione obrażenia Mikołaja i w konsekwencji jego zgon.

W/w argumentacja niestety nie znalazła uznania u podmiotu odpowiedzialnego i podtrzymał on wcześniej zajęte stanowisko w sprawie.

Powyższa decyzja zmusiła pełnomocnika Uprawnionych do analizy zgromadzonej dokumentacji oraz informacji i przygotowywaniu się do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wytoczenie powództwa.

Wspólna konsultacja z Uprawnionymi i otrzymana zgoda na skierowanie sprawy do Sądu przeciwko Ubezpieczycielowi spowodowały, że został sporządzony pozew, w którym zażądano wypłaty dodatkowego roszczenia. Otrzymana od pełnomocnik pozwanego podmiotu odpowiedzialnego odpowiedź mogła być jedna – oddalenie powództwa w całości.

Pełnomocnik Uprawnionych w wystąpieniu do Sądu zwrócił uwagę, że uznane dotychczas kwoty są rażąco krzywdzące i nieadekwatne do więzi rodzinnych łączących Mikołaja z rodzicami przed wypadkiem. Poszkodowany był jedynym dzieckiem Uprawnionych i to z Nim wiązali swoją dalszą przyszłość. Byli zgodną, kochającą i szczęśliwą rodziną. Łączyły ich bardzo bliskie relacje oparte na miłości, wzajemnym szacunku i pomocy. Nie bez znaczenia było również to, że nagła śmierć syna wywołała zaburzenia depresyjne utrudniające normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ustosunkowano się również w kwestii przyczynienia.

Po kolejnych rozprawach, po przesłuchaniu świadków, zapoznaniu się z wynikami opinii biegłych z zakresu psychiatrii oraz psychologii oraz biegłego ds. rekonstrukcji wypadków, przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok i zasądził roszczenia dla Uprawnionych.

Wyrok z korzyścią dla Klientów

Materiał dowodowy zgromadzony w trakcie postępowania dał podstawę Sądowi do wydania wyroku w sprawie. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał (a tym samym przyznał rację pełnomocnikowi Uprawnionych), że ustalone i przyznane dotychczas przez pozwanego na rzecz powodów kwoty zadośćuczynienia są nieadekwatne do doznanej krzywdy i rozmiaru cierpień psychicznych wywołanych śmiercią syna.

Wypowiedział się również odnośnie przyczynienia uznając, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przyczynił się do powstania lub zmniejszenia szkody.   Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione w całości. Sąd na rzecz Naszych Klientów zasądził dodatkowo łączną kwotę 184.800,- PLN tytułem zadośćuczynienia (plus odsetkami za opóźnienie) + koszty procesu w wysokości łącznej 21.274,- PLN.

Dla matki zmarłego uzyskano łącznie:

– 105.000 ,-  PLN  – tytułem zadośćuczynienia

– 10.637,- PLN – tytułem poniesionych kosztów procesu

Dla ojca zmarłego uzyskano łącznie:

– 105.000 ,-  PLN  – tytułem zadośćuczynienia

– 10.637,- PLN – tytułem poniesionych kosztów procesu

Po raz kolejny okazało się, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika była niezbędna, a Polski Instytut Odszkodowań nie dopuścił aby niewłaściwa interpretacja informacji oraz dokumentacji spowodowały, że Uprawnieni zostali pokrzywdzeni błędną decyzją podmiotu zobowiązanego.

Pomoc w walce o swoje prawa jest świadczona przez Polski Instytut Odszkodowań również w tak trudnych emocjonalnie sprawach.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865