Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Odpowiedzialność na przyszłość i zabezpieczenie roszczenia rentowego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wyroki

23.09.2022 — PIO

Opis sprawy.

30 lipca 2010 r. w miejscowości Nowe Miasto doszło do zdarzenia, w wyniku którego małoletni (wówczas 5-letni) chłopczyk doznał poważnych obrażeń i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu.

W tym dniu poruszał się on wraz z matką, rodzeństwem i ciocią wzdłuż ulicy. Matka poszkodowanego prowadziła wózek, w którym znajdowała się 6-miesięczna siostra małoletniego Krzysztofa, zaś drugą ręką trzymała syna za bluzę. W pewnym momencie chłopiec wyrwał się matce z uścisku i ruszył w kierunku brata, który szedł po drugiej stronie ulicy. Niestety w tym samym momencie ulicą przejeżdżał samochód osobowy, który potrącił małoletniego.

Na skutek przedmiotowego zdarzenia u Krzysztofa doszło do urazu wielonarządowego, w tym rozległego urazu głowy ze stłuczeniem i obrzękiem mózgu i pnia mózgu, krwiakiem przymózgowym, utratą widzenia w prawym oku, stłuczenia płuc i nerek, licznych ran ciętych, krwiakiem śledziony, niedowładem spastycznym czterokończynowym z dominacją strony prawej.

Pomoc Poszkodowanemu.

Opiekunowie małoletniego Krzysztofa skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu leczenia i rehabilitacji, a wszelkie czynności związane z wypadkiem postanowili zlecić pełnomocnikowi, który podjął niezbędne czynności do uzyskania świadczeń dla Poszkodowanego.

Przeprowadzone przed ubezpieczycielem postępowanie, które uwzględniało przeprowadzoną diagnostykę i zastosowane względem chłopca w latach 2010-2013 leczenie, doprowadziło do ustalenia  u niego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego łącznie wartość 100 %.

Zostało to następnie potwierdzone w ramach postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Płocku. Sporządzone w trakcie procesu opinie  biegłych stanowiły podstawę faktyczną przyjętą podczas wyrokowania.

Sąd wydając wyrok uwzględnił również okoliczności zdarzenia i przyjął tym samym 30-procentowe przyczynienie się Poszkodowanego do zaistnienia zdarzenia.

Zadośćuczynienie zostało zatem ustalone w kwocie 600.000,00 zł. Uwzględniwszy przyczynienie i wypłaconą wcześniej bezsporną część zadośćuczynienia w wysokości 100.000,00 zł wyrokiem z dnia 23 grudnia 2014 r. zasądzono na rzecz powoda kwoty:

  1. 320.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;
  2. 23.660,00 zł tytułem odszkodowania w związku z poniesionymi kosztami leczenia;

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wyrok nie obejmował wcześniej przyznanej renty dla Poszkodowanego, która (o czym poniżej) nie była przez Ubezpieczyciela waloryzowana (modyfikowana) w takim stopniu, aby spełniać swoją funkcję kompensacyjną.

Co jednak bardzo ważne. W pkt 4 wyroku Sąd ustalił odpowiedzialność strony pozwanej na przyszłość za skutki przedmiotowego zdarzenia mogące pojawić się z przyszłości.

Jakie znaczenie ma ustalenie w wyroku odpowiedzialności zobowiązanego (Ubezpieczyciela) na przyszłość względem Poszkodowanego? Jak egzekwować respektowanie takiego zapisu przez podmiot zobowiązany? Jaką rolę w tym zakresie ma profesjonalny pełnomocnik?

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość jest o tyle istotne, gdyż taka forma zabezpieczenia jest ochroną Poszkodowanego przed trudnościami dowodowymi i zwalnia go z konieczności późniejszego udowodnienia wszystkich przesłanek podmiotu odpowiedzialnego. Daje to możliwość na naprawienie skutków zdarzenia, które nie były znane w chwili orzekania, a które ujawniły się już po prawomocnym zakończeniu sprawy.     

Jak wskazuje utrwalone w tym zakresie orzecznictwo naprawienie szkody powinno mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości.

Od czasu wyrokowania opiekunowie małoletniego ponosili stałe i liczne wydatki, związane m.in. z procesem leczenia oraz przykładowo przystosowaniem warunków mieszkaniowych do jego potrzeb. Stosowne roszczenia w tym zakresie były na bieżąco zgłaszane Ubezpieczycielowi i co do zasady były przez tę instytucję kompensowane.  

Od wyroku w sprawie upłynęło kilka lat, w trakcie których Poszkodowany jako osoba niepełnosprawna ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności pozostaje pod stałą opieką lekarską i co najmniej dwukrotnie w ciągu roku jest hospitalizowany w szpitalnych oddziałach rehabilitacji i neurologii celem jego usprawniania. W dalszym ciągu wymaga stałej opieki osób trzecich, konieczności uczestniczenia w terapii zajęciowej, w tym zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w zakresie egzystencji.

Z uwagi na ogólny zły stan zdrowia i funkcjonowania małoletniego Krzysztofa, w szczególności zaś z racji obserwowanej od 2020 r. padaczki pourazowej i ogromnej obawy o dalej postępującą chorobę syna, mama chłopca zdecydowała się wraz z lekarzami wdrożyć nową (odpłatną) metodę leczenia uszkodzeń mózgu – mikropolaryzacji mózgu.

Uwzględniając wszystkie dotychczasowe okoliczności Pełnomocnik Poszkodowanego – Polski Instytut Odszkodowań – w lutym 2021 r. powołując się na ustaloną prawomocnie odpowiedzialność Ubezpieczyciela za skutki zdarzenia na przyszłość, zgłosił podmiotowi zobowiązanemu dalsze wynikające ze zdarzenia roszczenia.  

W swoim wystąpieniu pełnomocnik uzasadnił żądanie weryfikacji zadośćuczynienia, zmodyfikowania wysokości wypłacanej renty, refundacji prywatnego turnusu rehabilitacyjnego oraz skapitalizowania odszkodowania z tytułu świadczonej nad Poszkodowanym opieki.

Próba pozasądowego rozstrzygnięcia sporu niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a  Ubezpieczyciel odmówił zasadności i wypłaty zgłoszonych roszczeń zmieniając jedynie (nieznacznie o kilka złotych do kwoty 1199,91 zł) wysokość wypłacanej renty. 

Wytoczenie powództwa

Taka postawa podmiotu zobowiązanego zmusiła pełnomocnika Poszkodowanego do wytoczenia powództwa, gdyż aktualne potrzeby Krzysztofa zmierzające do zatrzymania postępujących chorób stawały się coraz większe.

Pełnomocnik zadbał o interes Poszkodowanego i w wysłanym wystąpieniu złożył dodatkowo wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa w zakresie wypłacanej renty i podniesienie jej do określonej wysokości. Przedstawiono w tym zakresie obszerne uzasadnienie oraz dokumentację.

Sąd Okręgowy w Elblągu na posiedzeniu niejawnym uwzględnił złożony wniosek i zobowiązał stronę pozwaną Powszechny Zakład Ubezpieczeń do zapłaty renty w kwocie 2.435,89 zł do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Jak widać z powyższego dzięki pełnomocnikowi Poszkodowanego i jego determinacji oraz nieustępliwości popartej merytorycznym uzasadnieniem żądania, renta została podniesiona do kwoty dwukrotnie wyższej. W ten sposób opiekunowie zostali zabezpieczeni na czas trwania procesu w niezbędne środki, które mogą przeznaczyć na wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją Krzysztofa.    

W pozostałym zakresie proces jest w toku.

Jak widać wybór właściwego pełnomocnika, który gwarantuje pełną opiekę Poszkodowanemu, aż do czasu wyegzekwowania wszelkich przysługujących roszczeń ma zasadnicze znaczenie. Warto zatem, przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z pełnomocnikiem zastanowić się i zwrócić uwagę na gwarancje zawarte w umowie oferowanej przez profesjonalną kancelarię odszkodowawczą, jaką jest Polski Instytut Odszkodowań.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865