Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Zadośćuczynienie i inne świadczenia za obrażenia ciała dla pasażera po wypadku komunikacyjnym.

Wyroki

19.08.2022 — PIO

Opis sprawy.

W dniu dzisiejszym przychodzimy dla Państwa z kolejną historią, w której wskazujemy że pomoc profesjonalnego pełnomocnika w uzyskaniu pełnej kwoty świadczenia dla osoby Poszkodowanej była niezbędna i konieczna.

Do wypadku doszło 21.08.2020 roku. Kierujący samochodem osobowym Audi nie zachował należytej ostrożności i nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, co spowodowało, że z dużą prędkością uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia bardzo poważnych obrażeń ciała doznała Pani Agnieszka. Z miejsca wypadku Poszkodowana została zabrana do szpitala, gdzie koniecznym było (oprócz podstawowych zabiegów) wdrożenie tlenoterapii. 

Zastosowane leczenie poszpitalne, konieczność poruszania się przy pomocy kul łokciowych i konieczność korzystania z opieki rodziny w znaczny sposób zmieniły życie Pani Agnieszki. Uzyskane informacje o możliwości zrekompensowania odniesionych obrażeń w postaci zadośćuczynienia pieniężnego, ale jednocześnie brak wystarczającej wiedzy jak i od kogo takie świadczenie uzyskać skłoniły Poszkodowaną do poszukiwania  wyspecjalizowanej Firmy, która mogłaby zająć się sprawą.  

Po zapoznaniu się z kilkoma ofertami na stronach internetowych Poszkodowana wybrała Polski Instytut Odszkodowań. W ten sposób doszło do spotkania z przedstawicielem firmy, który  przedstawił Pani Agnieszce zakres działania i pomocy jaka zostanie udzielona w trakcie postępowania (zarówno w sprawie karnej, jak i odszkodowawczej).

Poszkodowana po konsultacji z synami (którzy byli na spotkaniu) zdecydowała się na podpisanie umowy oraz stosownych pełnomocnictw.

Pomoc osobie Poszkodowanej.

Udzielone przez Poszkodowaną pełnomocnictwo dało podstawę pełnomocnikowi do podjęcia niezwłocznych działań celem zabezpieczenia interesów Pani Agnieszki i uzyskania dla Niej należnego zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz pozostałych roszczeń.

W tym miejscu należy wskazać, że w polskim prawie odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadku (kierującego) kształtuje się w dwojaki sposób i w zależności od okoliczności zdarzenia może być oparta na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka. Oczywiście na wysokość odszkodowania (zadośćuczynienia) nie ma wpływu fakt, czy odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny kształtuje się na zasadzie ryzyka, czy na zasadzie winy. Ustalenie tej kwestii ma znaczenie jedynie po to, aby wskazać (na podstawie wykupionej policy OC sprawcy wypadku) ubezpieczyciela ponoszącego odpowiedzialność finansową za zdarzenie. Powyższa kwestia, niezwłoczne po zgromadzeniu dokumentacji oraz ustaleniu informacji o wypadku, została ustalona przez pełnomocnika Poszkodowanej.

Poczynione ustalenia stały się podstawą do wystąpienia z odpowiednim roszczeniem do ubezpieczyciela i zażądaniem wypłaty zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz pozostałych świadczeń (tj. kosztów leczenia, kosztów opieki). Do zgłoszenia szkody została załączona wszelka wymagana dokumentacja.  

Ubezpieczyciel po otrzymaniu zgłoszenia wraz z dokumentacją wyznaczył komisję lekarską celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu u Klientki. Informacje dotyczące wypadku, dokumentacja medyczna oraz opinia lekarza stały się podstawą do przyjęcia odpowiedzialności i wydania decyzji w sprawie.

TU Compensa S.A. uznało, że za odniesione obrażenia ciała, ból i cierpienie adekwatna kwota to 19.000,- PLN tytułem zadośćuczynienia oraz 2.958,48 PLN tytułem kosztów opieki i 66,- PLN za koszty leczenia. Wskazano jednocześnie, że kwoty te w pełni rekompensują odszkodowanie za wypadek.   

Z takim stanowiskiem nie mógł się zgodzić zarówno pełnomocnik Poszkodowanej, jak i sama Pani Agnieszka. Zgodnie uznano, że wypłacona dotychczas kwota jest krzywdząca i nieadekwatna do odniesionych obrażeń w wypadku, a tym samym nie spełnia ona swojej roli kompensacyjnej jaką ma spełniać zadośćuczynienie.

Polski Instytut Odszkodowań to firma, której celem jest pomoc osobom potrzebującym, a wszelkie podejmowane działa w imieniu Poszkodowanych prowadzą do wyegzekwowania na rzecz Klienta wszystkich należnych mu od Podmiotu Zobowiązanego świadczeń w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym

Dlatego ponowna analiza zgromadzonej dokumentacji medycznej, pozyskane informacje o aktualnym stanie zdrowia Pani Agnieszki, w tym wskazania co do dalszego leczenia stały się podstawą do powzięcia decyzji o skierowaniu sprawy do Sądu. Uzyskana zgoda od Poszkodowanej spowodowała, że został sporządzony pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego w Ełku.

Wytoczenie powództwa.

W skierowanym pozwie zażądano wypłaty pełnego roszczenia, tj. dopłaty 56.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz 2.137,52 złotych tytułem kosztów opieki.  

Jak się można było spodziewać pełnomocnik pozwanego Ubezpieczyciela w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości wskazując w szczególności, że odniesione obrażenia nie uzasadniają dopłaty do już uznanych oraz wypłaconych kwot.

Na każdym etapie postępowania sądowego Poszkodowana Pani Agnieszka była reprezentowana przez Pełnomocnika i informowana o istotnych kwestiach procesu.

Sąd w toku rozpatrywania sporu zapoznał się z dostarczoną przez pełnomocnika Poszkodowanej dokumentacją medyczną, przesłuchał świadków, przeanalizował wyniki opinii biegłego i po kilku rozprawach wydał wyrok.

Wyrok z korzyścią dla Klientki

Sąd wydając korzystne dla powoda orzeczenie wziął pod uwagę przede wszystkim zakres odniesionych obrażeń oraz cierpień powoda i dotychczasową kwotę wypłaconego zadośćuczynienia. Uznał tym samym żądanie pozwu za uzasadnione i na rzecz Naszej Klientki zasądził dodatkowo łączną kwotę 58.137,52 PLN tytułem zadośćuczynienia oraz kosztów opieki + odsetki za opóźnienie. Kosztami procesu w wysokości 8.841 PLN w całości obciążył stronę pozwaną.

Dzięki działaniom pełnomocnika dla Poszkodowanej uzyskano łącznie kwotę 87.418,21 złotych tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie,  kosztów opieki, kosztów leczenia oraz odsetek za opóźnienie.

Cała sprawa trwała łącznie niespełna 2 lata. Przez ten okres zaangażowanie całego zespołu specjalistów z Polskiego Instytutu Odszkodowań w pracę nad sprawą doprowadziło do pozytywnego finału sprawy i uzyskaniu pełnego możliwego świadczenia.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865