Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Odpowiedzialność za skutki wypadku w przypadku nieznanego sprawcy.

Wyroki

08.04.2022 — PIO

Opis sprawy.

Do zdarzenia doszło dnia 18.02.2017 r. Pieszy Pan Janusz na skutek kontaktu z n/n pojazdem upadł na drogę i następnie został przejechany przez inny pojazd. Niestety odniesione obrażenia spowodowały zgon. Pan Janusz pozostawił w żałobie najbliższych – mamę i trzy siostry.

Pogrążona w żalu i smutku rodzina nie była w stanie zająć się samodzielnie formalnościami związanymi z wypadkiem. Sprawa od samego początku wymagała aby dopilnować każdego jej etapu i wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Napotkane trudności i brak znajomości procedury postępowania spowodowały, że rodzina zmarłego Pana Janusza spotkała się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań. Na spotkaniu przedstawiony został zakres pomocy zarówno w sprawie karnej, jak i odszkodowawczej. Zaprezentowana oferta została przyjęta przez Uprawnionych i podjęli współpracę z Naszą firmą.

Pomoc Uprawnionym.

Udzielone pełnomocnictwo przez Uprawnionych dało umocowanie pełnomocnikowi, który mógł uzyskał pełną informację oraz dokumentację z postępowania karnego. Było to o tyle istotne, gdyż w sprawie koniecznym było wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku, ponieważ w grę wchodziło ustalenie kto odpowiada za potrącenie pieszego, które było przyczyną jego zgonu.   

Początkowe ustalenia w sprawie wskazywały na ustalonego sprawcę, dlatego też sprawa została zgłoszona do PZU. Jak się jednak okazało w toku czynności wyjaśniających pieszy został potrącony przez nieustalony pojazd, który oddalił się z miejsca zdarzenia, a dopiero wówczas potrącony przez drugi samochód.

Miało to istotne znaczenie, gdyż w takim przypadku odpowiedzialność za wypadek ponosił inny podmiot zobowiązany.

Czy jest jakikolwiek podmiot odpowiedzialny w przypadku nieustalenia sprawcy zdarzenia? Czy możliwe jest uzyskanie jakichkolwiek świadczeń w takim przypadku? Odpowiedzi na takie pytania nie musieli szukać Uprawnieni, ponieważ po swojej stronie mieli profesjonalną firmę – Polski Instytut Odszkodowań, która wiedziała do kogo należy się zwrócić i jak uzasadnić zgłoszone roszczenie.

Zgromadzone informacje oraz dokumentacja zostały przesłane przez Pełnomocnika Uprawnionych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: UFG). Instytucja ta zobowiązana jest do zaspokajania roszczeń w zakresie ściśle wyznaczonym przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zapisy ustawy gwarantują poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń w przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny (posiadacz pojazdu, rolnik) – mimo ustawowego obowiązku – nie jest ubezpieczony, bądź nie można go zidentyfikować.     

W imieniu Uprawnionych wezwano do wypłaty  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek śmierci osoby najbliższej. Co istotne w tego typu sprawach jako podstawę dochodzonego roszczenia wskazano art. 446 § 4 kodeksu cywilnego i wykazano zaistnienie krzywdy oraz w obiektywny sposób uzasadniono fakt jej zaistnienia, jak również jej zakres.

UFG nie przyjął jednak odpowiedzialności wskazując, iż z dokumentacji karnej wynika, że ustalono posiadacza pojazdu odpowiedzialnego za szkodę, a tym samym z roszczeniem należy się zwrócić do Ubezpieczyciela tego samochodu.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się pełnomocnik Uprawnionych i po uzyskaniu zgody od swoich mocodawców podjęto decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wytoczenie powództwa.

Uwzględniając zgromadzoną dokumentację i uzyskane informacje pełnomocnik wystąpił przeciwko UFG do Sądu z żądaniem wypłaty dodatkowego roszczenia.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości i wskazał w szczególności, że UFG nie jest podmiotem odpowiedzialnym w niniejszej sprawie. Ponadto wniesiono o rozstrzygnięcie czy stan Poszkodowanego (który był pod wpływem alkoholu) mógł mieć wpływ na zaistnienie wypadku i uznanie że Poszkodowany przyczynił się do wypadku.  

Sąd Rejonowy w Łasku mając na uwadze wystąpienia stron sporu na kolejnych rozprawach przesłuchał świadków, zapoznał się z dokumentacją karną i wydał wyrok.

Wyrok dla Klientów

Materiał dowodowy zgromadzony w trakcie postępowania dał podstawę Sądowi do wydania w 2021 roku wyroku w sprawie. Powództwo przeciwko UFG zostało uwzględnione, Sąd pomniejszył roszczenie o przyczynienie Poszkodowanego i na rzecz Naszych Klientów zasądzono łączną kwotę 63.845,71 PLN tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek śmierci osoby najbliższej (wraz z odsetkami za opóźnienie) + koszty procesu w wysokości łącznej 8.636,23 PLN.

Zaangażowanie całego sztabu ludzi pracujących w Polskim Instytucie Odszkodowań w pracy nad sprawą, determinacja oraz wytrwałość w dążeniu o uznanie prawa Uprawnionych do świadczenia doprowadziły do zakończenia sprawy i uzyskania należnych kwot.   

Nawet w tak trudnych emocjonalnie sprawach Polski Instytut Odszkodowań świadczy pomoc osobom, które wymagają wsparcia w walce o swoje prawa.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865