Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Zaniżony uszczerbek na zdrowiu i jego wpływ na wysokość zadośćuczynienia.

Wyroki

01.04.2022 — PIO

Opis sprawy.

Bohaterka dzisiejszej historii (Pani Weronika) w dniu 19.04.2019 roku uległa wypadkowi. W wyniku odniesionych obrażeń została zabrana z miejsca zdarzenia karetką pogotowia i przewieziona do Szpitala. Wykonane badania wykazały, że odniesione obrażenia to: złamanie nasady bliższej piszczeli, złamanie kłykcia bocznego kości piszczelowej prawej. Jak się jednak później okazało skutki tych obrażeń były bardzo poważne i w znaczny sposób wpłynęły na dalsze funkcjonowanie Pani Weroniki.      

To kolejna z historii, w której opisujemy jak pomoc profesjonalnego pełnomocnika w uzyskaniu pełnej kwoty świadczenia dla Poszkodowanego okazała się niezbędna i konieczna.

Uciążliwość fizjoterapii i przedłużający się powrót do zdrowia, a tym samym niemożność zajęcia się sprawami związanymi z wypadkiem (w tym kwestiami odszkodowawczymi) skłoniły Poszkodowaną  do zlecenia swojej sprawy wyspecjalizowanej firmie, tj. Polskiemu Instytutowi Odszkodowań.  

Pomoc osobie Poszkodowanej.

Podpisane pełnomocnictwo umożliwiło pełnomocnikowi Poszkodowanej uzyskanie pełnej dokumentacji z prowadzonego postępowania karnego oraz z placówek medycznych, w których prowadzone było leczenie powypadkowe. Na podstawie uzyskanych informacji i dokumentacji  wystąpiono z roszczeniami do Ubezpieczyciela, którym było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie.   

Podmiot zobowiązany przeprowadził postępowanie wyjaśniające i po analizie nadesłanej dokumentacji oraz ustalonego uszczerbku na zdrowiu na poziomie 5% zajął stanowisko w sprawie. W dwóch podjętych decyzjach uznano, że za odniesione obrażenia ciała, ból i cierpienie adekwatna kwota to 8.000,- PLN , a pozostałe kwoty dotyczyły zgłoszonych kosztów leczenia, dojazdów oraz kosztów opieki i ustalono je na poziomie 2.504,- PLN.

Zarówno pierwsza, jak i druga kwota w ocenie pełnomocnika były nieadekwatne do odniesionych obrażeń oraz poniesionych kosztów. Dodatkowo treść decyzji wskazywała, że wysokość ustalonego zadośćuczynienia została w dużej mierze oparta na uszczerbku na zdrowiu (w ocenie pełnomocnika zaniżonym).

Wysłana przez Pełnomocnika reklamacja (odwołanie) od decyzji i wskazanie, że wypłacona dotychczas kwota jest nad wyraz krzywdząca i nieadekwatna do odniesionych w wypadku obrażeń nie znalazła zrozumienia u Ubezpieczyciela.

Czy oparcie wysokości zadośćuczynienia w dużej mierze na uszczerbku na zdrowiu należy uznać za poprawne? Czy ustalony uszczerbek na zdrowiu to jedyny wyznacznik kwoty zadośćuczynienia? W jaki sposób ustalany jest uszczerbek na zdrowiu i kto ten procent u Poszkodowanego określa? Na te i inne pytania w końcowym rozrachunku musiał wypowiedzieć się Sąd.  

Stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu ustala się na podstawie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. W tym miejscu należy jednak dodać, iż poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe posługują się swoimi tabelami i to na ich podstawie określają uszczerbek na zdrowiu u Poszkodowanego.

Trwały uszczerbek ­na ­zdrowiu najczęściej definiowany jest jako trwałe, nie rokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.

Podkreśleniu zasługuje także fakt, że wysokość uszczerbku na zdrowiu określana jest przez lekarza orzecznika (w postępowaniu przedsądowym) lub przez biegłego sądowego (w postępowaniu sądowym). Pamiętać przy tym należy (co niejednokrotnie potwierdzały Sądy w wydawanych wyrokach), że procentowo określony uszczerbek na zdrowiu ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a nie wyłącznie wyznaczający wysokość zadośćuczynienia.  

Niezależnie jednak od ustalonego uszczerbku na zdrowiu przyznana kwota z tytułu zadośćuczynienia ma charakter całościowy i powinna stanowić rekompensatę za całą krzywdę doznaną przez osobę Poszkodowaną, przy uwzględnieniu całokształtu ujawnionych okoliczności, a w szczególności trwałości i skutków wypadku, okresu trwania objawów chorobowych i ich nasilenia, wieku poszkodowanego oraz związanych z tym konsekwencji w dziedzinie życia osobistego i społecznego w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Wytoczenie powództwa.

Ponowna analiza zgromadzonej dokumentacji, pozyskane informacje o aktualnym stanie zdrowia Pani Weroniki i otrzymana zgoda od Poszkodowanej pozwoliły pełnomocnikowi przygotować pozew, a następnie skierować sprawę celem rozstrzygnięcia do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanego Ubezpieczyciela wniósł o oddalenie powództwa w całości. Zakwestionował rozmiar odniesionej krzywdy, jej zakres oraz wysokość roszczenia.

Zgodnie z wcześniej podpisaną umową Poszkodowana na każdym etapie postępowania miała zapewnioną reprezentację przez Pełnomocnika i była informowana o istotnych kwestiach.

Sąd w trakcie postępowania sądowego przesłuchał świadków i przeanalizował dokumentację medyczną. Istotną kwestią okazała się w tym przypadku opinia powołanego na wniosek pełnomocnika Pani Weroniki biegłego, który ustalił u Poszkodowanej 15% uszczerbek na zdrowiu (przyp. TU ustaliło 5%). Ponadto wskazał na następstwa odniesionych obrażeń, które powodują ograniczenia lokomocyjne i ogólną niesprawność. Wg biegłego narząd ruchu jest statycznie i dynamicznie niewydolny oraz nieodwracalnie uszkodzony, a rokowania na wyleczenie niepewne. Wnioski z opinii biegłego były kluczowym dowodem w sprawie.

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Zgromadzenie takiego materiału dowodowego dało podstawę Sądowi do wydania wyroku. Na rzecz Naszej Klientki zasądzono dodatkowo łączną kwotę 37.215,- PLN tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania + odsetki za opóźnienie. Kosztami procesu w wysokości 5.477,- PLN obciążył stronę pozwaną.

Dla Klienta uzyskaliśmy łącznie kwotę 47.155,64 złotych tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz odszkodowania (wraz z odsetkami za opóźnienie).

Niniejsza sprawa trwała niespełna 2 i pół roku. Determinacja i argumentacja, jaka została przedstawiona przez Pełnomocnika Poszkodowanej w toku sprawy sprawiły, że sprawa zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865