Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Świadczenie z NNW a odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

01.02.2019 — PIO

Świadczenie z umowy ubezpieczenia osobowego następuje przez zapłatę określonej sumy ubezpieczenia bądź jej części – świadczenie to nie ma charakteru odszkodowawczego, co głównie wynika z charakteru i przedmiotu ubezpieczenia, jakim jest życie i zdrowie ludzkie, które z zasady nie może być wyceniane czy przeliczane na środki pieniężne. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z ubezpieczenia NNW / ubezpieczenia na życie nie jest w żaden sposób uzależniona od istnienia odpowiedzialności cywilnej kierującego pojazdem. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW / ubezpieczenia na życie nie mają charakteru świadczeń odszkodowawczych, ich celem nie jest, bowiem wyrównanie szkody, lecz udzielenie poszkodowanemu stosownego zabezpieczenia, którego wysokość zależy od umówionej sumy ubezpieczenia.

Co ważne – jeżeli posiadamy kilka polis NNW / polis na życie – w razie zajścia zdarzenia określonego w umowie, należy się zapłata kilku świadczeń. Oznacza to, że realizacja świadczeń z umowy ubezpieczenia osobowego następuje niezależnie i obok innych wypłacanych świadczeń z takich umów – dopuszczalna jest sytuacja kumulacji świadczeń, w której poszkodowany otrzyma świadczenia z paru (wielu) źródeł tj. z tytułu kilku umów ubezpieczeń osobowych

Podobnie na wypłatę świadczenia z NNW / polisy na życie nie maja wpływu świadczenia wypłacone w ramach ubezpieczenia społecznego (np. poszkodowany w wypadku przy pracy kierowca prócz wypłaty świadczenia przez ZUS)

Jeżeli wypadek został spowodowany z winy osoby trzeciej, możemy kumulatywnie dochodzić roszczenia z ubezpieczenia OC sprawcy szkody oraz wypłaty świadczenia z NNW / polisy na życie – jeżeli posiadamy taką polisę. Ani ubezpieczyciel sprawcy szkody, ani ewentualnie Sąd rozpoznający sprawę z OC sprawcy szkody nie mogą przy miarkowaniu wysokości odszkodowania brać pod uwagę wypłaty świadczenia z dodatkowej polisy na życie.

Odmiennymi zasadami kierujemy się, jeżeli Poszkodowany dochodzi zwrotu kosztów leczenia. Poszkodowany może zgłosić roszczenie zwrotu poniesionych kosztów jednorazowo – do dowolnie wybranego ubezpieczyciela. Sytuacja, w której raz poniesione koszty zgłaszałoby się z każdego stosunku ubezpieczeniowego byłaby niedopuszczalna i jako taka prowadziła do bezpodstawnego wzbogacenia.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865