Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Wypadek w kopalni, a zadośćuczynienie i wypłata świadczenia z ZUS – wyrok

Wyroki

12.01.2022 — PIO

Opis sprawy

Do wypadku doszło w dniu 01.03.2018 roku podczas wykonywania przez Pana Janusza obowiązków służbowych w Kopalni w Mysłowicach. Bohater naszej dzisiejszej historii został poszkodowany w wyniku załamania się pod Nim płyty betonowej podczas poruszania się wzdłuż chodnika w kopalni.

To nagłe i nieprzewidywalne zdarzenie sprawiło, że Pan Janusz doznał skręcenia stawu kolanowego prawego z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, naderwania więzadła piszczelowego, pęknięciu chrząstki rzepki i naciągnięcie więzadła krzyżowego tylnego. Odniesione obrażenia spowodowały, że Poszkodowany został zabrany z miejsca zdarzenia karetką pogotowia do Szpitala, gdzie udzielono mu niezwłocznie pomocy lekarskiej. W konsekwencji przeprowadzonych badań i otrzymanych wyników badania klinicznego oraz obrazowego skierowano Poszkodowanego na zabieg operacyjny w obrębie uszkodzonego stawu kolanowego.  

Pomoc osobie Poszkodowanej

Perspektywa długotrwałego leczenia i nieznajomość obowiązujących przepisów oraz formalności powypadkowych w zakładzie pracy skłoniło Poszkodowanego do podjęcia współpracy z Polskim Instytutem Odszkodowań. Jak się okazało (w perspektywie czasu) pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się niezbędna i konieczna, gdyż bez niej uzyskanie należnego świadczenia mogło okazać się bardzo trudne.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Udzielone Polskiemu Instytutowi Odszkodowań pełnomocnictwo oraz zgromadzona dokumentacja i uzyskane dodatkowe informacje o wypadku spowodowały, że Pełnomocnik zgłosił niezwłocznie szkodę do podmiotu zobowiązanego, tj. Warta S.A. Wezwano do wypłaty adekwatnego do obrażeń zadośćuczynienie oraz kosztów leczenia i kosztów opieki nad Poszkodowanym. W odpowiedzi na zgłoszenie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wydało decyzję odmowną argumentując swoje stanowisko brakiem decyzji z ZUS.

Z taka decyzją Pełnomocnik Poszkodowanego nie mógł się oczywiście zgodzić. Wystosowane zostało kolejne pismo do podmiotu odpowiedzialnego, załączona kolejna uzyskana dokumentacja oraz złożony został wniosek o wyznaczenie i przeprowadzenie komisji lekarskiej celem określenia uszczerbku na zdrowiu u Pana Janusza.

W międzyczasie ZUS na podstawie przeprowadzonego postępowania przyznał Poszkodowanemu świadczenie w wysokości 9840 PLN. Informacja o tej decyzji została przekazana do TU Warta. Ubezpieczyciel wyznaczył własną komisję lekarską i po otrzymaniu informacji o uszczerbku na zdrowiu zajął stanowisko w sprawie. W decyzji poinformowano o przyjęciu odpowiedzialności, ustaleniu uszczerbku na zdrowiu, przyjęto 20% przyczynienia Poszkodowanego do szkody i wskazano uznaną kwotę świadczenia w łącznej wysokości 8031,20 PLN. W uzasadnieniu stanowiska Ubezpieczyciel podniósł jednakże, że uznana kwota nie zostanie wypłacona, bo jak podkreślono: (…) odpowiedzialność pracodawcy ma charakter uzupełniający (…) i pracodawca zobligowany jest do wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu jedynie w sytuacji, gdy świadczenia wypłacane przez ZUS, nie rekompensują w całości poniesionych przez poszkodowanego pracownika strat na osobie”. W ocenie Warty S.A. przyznane Poszkodowanemu przez ZUS świadczenie rekompensuje doznaną szkodę i wypłata zadośćuczynienia oraz pozostałych kosztów nie jest zasadna.

Wytoczenie powództwa

Z takim stanowiskiem w żaden sposób nie mógł zgodzić się Pełnomocnik Poszkodowanego. Zgromadzony materiał dowodowy i posiadane wszelkie informacje w ocenie pełnomocnika Poszkodowanego zostały niewłaściwie ocenione przez Ubezpieczyciela, a interpretacja przepisów doprowadziła do błędnej decyzji. Koniecznym zatem stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i poddanie sprawy ocenie przez Sąd.

Po uzyskaniu zgody Poszkodowanego skierowany został do Sądu Rejonowego w Mysłowicach pozew o zapłatę. Przedłożona została do pozwu odpowiednia dokumentacja argumentująca żądanie wypłacenia zadośćuczynienia. Zakwestionowano zastosowane przyczynienie. Złożono także wnioski o powołanie biegłych celem określenia czy Poszkodowany przyczynił się do zaistnienia szkody oraz ustalenie właściwego uszczerbku na zdrowiu.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa.

W trakcie rozpoznania sprawy Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia charakteru, rodzaju oraz zakresu doznanych obrażeń w wyniku wypadku oraz ustalenie ewentualnego przyczynienia się Poszkodowanego do szkody. Biegli w wydanej opinii wskazali i potwierdzili jednoznacznie obrażenia, jakie odniósł Poszkodowany. W drugiej opinii podniesiono we wnioskach, że Poszkodowany w żaden sposób nie przyczynił się do jego powstania. Potwierdziło to zatem stanowisko wyrażane od samego początku przez Poszkodowanego i jego pełnomocnika.

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Sąd po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego, kolejnych rozprawach, po przesłuchaniu świadków i przeanalizowaniu wyników opinii biegłych wydał wyrok w sprawie. Na rzecz naszego Klientki zasądzono:

22.293 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie

5.281 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

To kolejna sprawa, w której  pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się niezbędna. Błędna interpretacja przepisów doprowadziła do wydania przez Ubezpieczyciela niewłaściwej decyzji, ale profesjonalne podejście, wytrwałość oraz nieustępliwość Pełnomocnika w dążeniu do celu doprowadziły pozytywnego dla Poszkodowanego finału.

To już kolejny raz mimo wcześniejszego stanowiska i odmowy uznania roszczenia Poszkodowany wraz z Jego pełnomocnikiem Polskim Instytutem Odszkodowań  udowadniają, że warto walczyć o swoje prawa.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865