Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym i wypłata świadczenia z prywatnej polisy – wyrok

Wyroki

19.01.2022 — PIO

Opis sprawy

Dzisiaj przedstawiamy Państwu historię zdarzenia, które wydarzyło się w dniu 10.05.2019 roku w miejscowości Lgota Wielka. Poszkodowany Pan Janusz pomagał znajomemu na jego posesji w wykonywaniu prac remontowych, tj. wymianie płyty betonowej w płocie.  Ubezpieczony nie dochował należytej staranności podczas podawania płyty, która wysunęła mu się z rąk i upadła na stopę poszkodowanego. Waga tej płyty była na tyle duża, że spowodowała u Pana Janusza zmiażdżenie lewej stopy, w tym złamania paliczków bliższych palców IV  V z przemieszczeniem.

Bezpośrednio po zdarzeniu wystąpił duży obrzęk i podbiegnięcia krwawe. Utrzymujący się ból kończyny zmusił poszkodowanego do niezwłocznej konsultacji lekarskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie. W toku leczenia została założona szyna gipsowa, która ze względu na zgłaszany przez Pana Janusza silny ból musiała zostać zdjęta. Stwierdzono martwicę w okolicy nasady palców i koniecznym stało się wdrożenie specjalistycznego leczenia szpitalnego.  

Wypadek jakiemu uległ Pan Janusz w znaczący sposób wpłynął na jego codzienne życie oraz funkcjonowanie i pozostawił trwały uszczerbek na zdrowiu.

Pomoc Poszkodowanemu

Konsekwencje zdrowotne, utrzymujący się bardzo duży ból kończyny, trudności w poruszaniu się skłoniły Poszkodowanego do poszukiwania profesjonalnej firmy, która zajęłaby się pomocą w uzyskaniu odszkodowania za obrażenia ciała. Tak właśnie w grudniu 2019 roku rozpoczęła się współpraca z Polskim Instytutem Odszkodowań.

Ustalenia Polskiego Instytutu Odszkodowań wskazały, że zachodzą przesłanki odpowiedzialności, które w tym przypadku opierały się na zasadzie winy. Podmiotem odpowiedzialnym w tym przypadku było PZU SA, które ubezpieczyło od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym właściciela posesji, na której wydarzył się wypadek.    

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pełnomocnik przystąpił do działania w sprawie i po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji medycznej, ustaleniu przebiegu zdarzenia i uzyskaniu danych podmiotu zobowiązanego wystąpił z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym (w szczególności zadośćuczynieniem za ból i cierpienie).  

W odpowiedzi na wysłane wezwanie do uregulowania uzasadnionych (wg pełnomocnika) roszczeń PZU poinformowało, że po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego odmawia wypłaty, a swoją decyzję argumentuje, iż brak jest potwierdzenia, że szkoda powstała w okolicznościach i w miejscu wskazanym przez Poszkodowanego. Decyzja Ubezpieczyciela nie mogła zostać zaakceptowana przez Poszkodowanego oraz jego pełnomocnika i spowodowała, że (po uzyskaniu zgody Pana Janusza) skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego celem rozstrzygnięcia  przez Sąd zaistniałego sporu.   

Wytoczenie powództwa

Pozew o zapłatę wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą żądanie pozwu został przesłany do Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Pełnomocnik PZU SA w dostarczonej odpowiedzi na pozew podtrzymał swoje stanowisko odmawiające przyjęcia odpowiedzialności, złożył kilkanaście wniosków, w tym o oddalenie powództwa w całości.   

Sąd, na podstawie wystąpień stron sporu, przystąpił do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Powołano biegłych z zakresu budownictwa oraz ortopedii i chirurgii narządu ruchu, przesłuchano strony, a zebrany w ten sposób materiał dowodowy stał się podstawą do wydania wyroku w sprawie.

Wyrok z korzyścią dla Klienta

Po analizie sprawy Sąd zajął stanowisko w sprawie. Jednoznacznie wskazał, że daje wiarę  zeznaniom strony powodowej, co do okoliczności i miejsca zdarzenia. Ponadto podzielił stanowisko powołanych w sprawie biegłych, którzy wypowiedzieli się zarówno w kwestii skutków odniesionych przez Poszkodowanego obrażeń i ich konsekwencji w przyszłości oraz naruszeń zasad techniki budowlanej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez właściciela posesji. Treść wydanego przez Sąd wyroku była korzystna dla poszkodowanego.

Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi – PZU SA – zostało uwzględnione i na rzecz Poszkodowanego zasądzono wypłatę następujących kwot:

– tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania 16.426,47 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

– tytułem zwrotu kosztów procesu 5.017,00 zł

To kolejny raz, gdy okazuje się, że gdyby nie pomoc pełnomocnika Poszkodowany nie miałby szans w starciu z Ubezpieczycielem. Sprawa, jak widać nie należała do prostych. Jednakże rzetelne i profesjonalne podejście do sprawy Polskiego Instytutu Odszkodowań  doprowadziło do pozytywnego zakończenia sprawy i wypłaty należnego świadczenia dla Poszkodowanego. Dla Nas ważny jest każdy Klient.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865