Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Zagraniczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a zadośćuczynienie po utracie osoby najbliższej.

Wyroki

26.01.2022 — PIO

Opis sprawy.

W dniu 10 lipca 2020 roku kierujący samochodem osobowym zasnął za kierownicą i spowodował tragiczny w skutkach wypadek. Odniesione obrażenia pasażerów tego pojazdu Pani Dominiki oraz małoletniego Krzysztofa były na tyle poważne, że niestety nie udało się ich uratować. Pani Dominika i jej syn pozostawili w żałobie najbliższych (rodziców / dziadków).

Smutek, żal oraz niewyobrażalna strata jaką doświadczyli rodzice i jednocześnie dziadkowie sprawiły, że nie byli oni w stanie zająć się samodzielnie formalnościami związanymi z wypadkiem. To dlatego postanowili zlecić sprawę profesjonalnej firmie, która od samego początku zajęłaby się dopilnowaniem sprawy karnej, a następnie odszkodowawczej.  

Spotkanie rodziców zmarłej Pani Dominiki z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań, na którym został przedstawiony zakres szerokiej pomocy w sprawie, przekonał Uprawnionych do podpisania pełnomocnictwa i podjęcia współpracy z Naszą firmą.

Pomoc Uprawnionym.

Udzielone umocowanie do reprezentowania w sprawie interesów Uprawnionych spowodowało, że pełnomocnik niezwłocznie przystąpił do działania. Na podstawie pełnomocnictwa możliwym było uzyskanie pełnej informacji oraz dokumentacji dotyczącej zdarzenia. Miało to istotne znaczenie, gdyż w sprawie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie pojazd sprawcy zdarzenia był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zagranicznym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W takim przypadku należy zwrócić uwagę, aby zastosować odpowiednie przepisy i zgłosić sprawę do właściwego podmiotu.  

Dokumentacja oraz ścisła współpraca z Uprawnionymi pozwoliły Polskiemu Instytutowi Odszkodowań wystąpić z roszczeniem do korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela, tj. Ergo Hestii. Wezwano do wypłaty  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek śmierci osoby najbliższej i przedstawiono szczegółowe uzasadnienie roszczenia.

Wyznaczony Ubezpieczyciel w Polsce przeprowadził postępowanie szkodowe, którego celem było ustalenie rozmiaru szkody i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego. W toku postępowania likwidacyjnego Ergo Hestia w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela przyjęła odpowiedzialność, jednakże wypłacone kwoty świadczenia dla Uprawnionych znacznie różniły się od tych jakie sprecyzował pełnomocnik. Uznana kwota dla matki/babci osób zmarłych to 33.480 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz dla ojca zmarłej 32.921 złotych tytułem zadośćuczynienia. W kwestii wypłaty zadośćuczynienia za śmierć wnuka roszczenie nie zostało uwzględnione.

Taka postawa Ubezpieczyciela nie mogła znaleźć zrozumienia i w ocenie pełnomocnika Uprawnionych była wynikiem błędnej interpretacji informacji oraz dokumentacji zgromadzonej w sprawie. W toku postępowania wykazano (w sposób dobitny) łączące więzi rodzinne pomiędzy zmarłymi a Uprawnionymi. Śmierć córki i wnuka spowodowało u Uprawnionych potężny stres, niemożność poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją i zaburzyło w znacznym stopniu codzienne funkcjonowanie.

Wytoczenie powództwa

Akta sprawy zostały ponownie przeanalizowane przez Polski Instytut Odszkodowań, a otrzymana zgoda od Uprawnionych dała „zielone światło” do wystąpienia przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu do Sądu z żądaniem wypłaty dodatkowego roszczenia (w tym przypadku Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Sporządzony został pozew i wraz z dokumentacją przesłany do właściwego Sądu w Jaśle.  

W odpowiedzi pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W sprawie odbyło się kilka rozpraw, na których Uprawnieni mieli zapewnioną reprezentację. Przesłuchano świadków, a zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę Sądowi Rejonowemu w Jaśle do wydania wyroku.

Wyrok w sprawie

Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione w całości  i na rzecz Naszych Klientów zasądzono dodatkowo łączną kwotę 173.631,- PLN tytułem zadośćuczynienia w związku z utratą osoby najbliższej (wraz z odsetkami za opóźnienie) + koszty procesu w łącznej wysokości 26.716,- PLN

Dla matki zmarłej Dominiki oraz jednocześnie babci zmarłego wnuka:

– 120.032,- PLN – tytułem zadośćuczynienia w związku z utratą osoby najbliższej + odsetki za opóźnienie;

– 13.345,- PLN – tytułem poniesionych kosztów procesu

Dla ojca zmarłej Dominiki oraz jednocześnie dziadka zmarłego wnuka:

– 120.000,- PLN – tytułem zadośćuczynienia w związku z utratą osoby najbliższej + odsetki za opóźnienie;

– 13.371,- PLN – tytułem poniesionych kosztów procesu

To kolejna sprawa, w której pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się niezbędna. Nawet w tak trudnych emocjonalnie sprawach Nasi Klienci mogą liczyć na szeroką pomoc, jaką świadczy Polski Instytut Odszkodowań. Dopilnowaliśmy wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku i przeprowadziliśmy Uprawnionych przez zawiłość postępowania przed podmiotem odpowiedzialnym. Podkreśleniu zasługuje fakt, że ścisła współpraca Uprawnionych i zaufanie jakim został obdarzony Polski Instytut Odszkodowań doprowadziły do uzyskania należnych kwot.  

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie !!!

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865