Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Wypadek w gospodarstwie rolnym – zadośćuczynienie i renta

Wyroki

01.12.2021 — PIO

Opis sprawy

Wypadek

W dniu 26 stycznia 2019 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku w gospodarstwie rolnym, w którym poważnych obrażeń ciała doznała Pani Krystyna.

Wypadek jakiemu uległa Poszkodowana wydarzył się podczas ścinania starego drzewa, które stanowiło zagrożenie dla budynków wchodzących w skład gospodarstwa, sprzętu rolniczego oraz osób przebywających i pracujących na jego terenie.

W tym miejscu należy dodać, że właściciel gospodarstwa rolnego był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Właściciel posesji (syn Poszkodowanej) przed rozpoczęciem ścięcia zabezpieczył stare drzewo linką, tak aby upadło w kontrolowany sposób. Niestety w trakcie ścinania zabezpieczenie pękło i drzewo przewróciło się w przeciwnym kierunku, przygniatając Poszkodowaną – Panią Krystynę. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przetransportowało Poszkodowaną do Szpitala Powiatowego w Radomsku, gdzie na miejscu udzielono niezbędnej pomocy. Stan zdrowia Pani Krystyny był na tyle poważny, że koniecznym stało się przetransportowanie do Wojewódzkiego Szpitala w Łodzi, gdzie po wykonaniu dodatkowych badań w trybie pilnym przeprowadzono zabieg operacyjny. Stwierdzone obrażenia u Poszkodowanej to: otwarte złamanie prawej kości ramiennej, otwarte złamanie trzonów obu kości przedramienia prawego, złamanie kości miednicy i niestabilność kolana.

Pomoc Poszkodowanej

Odniesione obrażenia i w związku z tym przeprowadzenie szereg badań, operacji i zabiegów pozostawiło u Poszkodowanej trwały ślad. Od momentu wystąpienia urazu do dnia dzisiejszego ma znaczne ograniczenia w zakresie funkcjonowania na co dzień. Stała się osobą niepełnosprawną wymagającą pomocy osób trzecich, jak i sprzętów pomocniczych z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych. Po wypadku życie Pani Krystyny uległo zasadniczej zmianie. Wymagała od tego czasu pomocy przy sporządzaniu pożywienia, ubieraniu, czy normalnych czynnościach higienicznych. Samodzielne poruszanie się stało się bardzo dużym wyczynem. Niezbędnym stało się korzystanie z asysty innych członków rodziny w przemieszczeniu się w domu, jak i poza nim.

Stan zdrowia osoby Poszkodowanej, konieczność stałej opieki nad Panią Krystyną i związane z tym czynności uniemożliwiały właściwe zajęcie się sprawą odszkodowawczą. Koniecznym stało się także uzyskanie środków na fizjoterapię, która stała się tak ważna, aby krok po kroku przywrócić sprawność ruchową. Taka sytuacja była podstawą do poszukania pomocy wśród firm, które profesjonalnie i z należytym zaangażowaniem mogłyby zająć się sprawą.

Pośród kilku propozycji Poszkodowana wraz z rodziną zdecydowali się na bardzo szeroką ofertę i pomoc, jaką otrzymali od Polskiego Instytutu Odszkodowań. W ten sposób doszło do podjęcia współpracy, której pozytywny wynik finansowy pozwolił zaspokoić potrzeby Poszkodowanej jakie wyraziła w pierwszej rozmowie z przedstawicielem firmy. Pozyskane informacje, dostarczona dokumentacja i wykonane przez pełnomocnika niezbędne czynności doprowadziły do zgłoszenia szkody do podmiotu zobowiązanego i wystąpienia o wypłatę należnego świadczenia (tj. zadośćuczynienia, kosztów leczenia itp.).

Dostarczona do Ubezpieczyciela dokumentacja oraz przedstawione uzasadnienie zgłoszonego roszczenia nie znalazły uznania i Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za wypadek. Wydana decyzja odmawiająca wypłaty zgłoszonych roszczeń oraz brak tym samym chęci polubownego zakończenia sporu zmusiły pełnomocnika Poszkodowanej do podjęcia bardziej radykalnych działań, tj. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i dalsze dochodzenie praw do zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Wytoczenie powództwa

Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim został wysłany pozew o zapłatę. Pełnomocnik Poszkodowanej przedłożył pełną dokumentację uzasadniającą żądanie pozwu. W odpowiedzi na pozew pełnomocnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa w całości i zakwestionował swoją odpowiedzialność, wskazując, że brak jest związku przyczynowo – skutkowego między wypadkiem a posiadaniem przez ubezpieczonego gospodarstwa. Kluczowym zadaniem Sądu stało się zatem wyjaśnienie, czy szkoda jakiej doznała Poszkodowana – powódka, była związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Jej syna?

Wyrok z korzyścią dla Poszkodowanej

Sąd w toku procesu (uwzględniając argumentację pełnomocnika Poszkodowanej) ustalił, że w niniejszej sprawie powstanie szkody pozostawało w związku funkcjonalnym z prowadzeniem gospodarstwa, bowiem wycinka drzewa służyła pozyskaniu drewna w celu wykorzystania go w gospodarstwie rolnym jako opał oraz do konstrukcji ogrodzenia. Ponadto przyjęto w tym przypadku, że mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie winy. Wobec zaistnienia przesłanek uzasadniających powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej Sąd uznał, że pozwany jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania

Wobec całokształtu ustalonych w sprawie okoliczności, przedstawionych dokumentów, zeznań powołanych świadków i wniosków wypływających z opinii biegłego Sąd wydał wyrok co do żądanych roszczeń.

Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione i na rzecz Naszego Klienta zasądzono kwotę:

  • 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie;
  • 30.727,11 zł tytułem skapitalizowanej renty wraz z odsetkami za opóźnienie;
  • 665,50 zł tytułem renty na zwiększone potrzeby;
  • 362,00 zł tytułem nieuregulowanych kosztów leczenia

Cała sprawa trwała łącznie niewiele ponad 2 lata. Jednakże jak zostało to opisane powyżej bez szybkiej i szerokiej pomocy profesjonalnego pełnomocnika uzyskanie pozytywnego wyniku w sprawie, w takim czasie, nie byłoby możliwe. Zaangażowanie całego sztabu ludzi pracujących w Polskim Instytucie Odszkodowań w pracy nad sprawą, determinacja oraz wytrwałość w dążeniu do uzyskania należnego świadczenia dla osoby Poszkodowanej po raz kolejny doprowadziły do pozytywnego finału sprawy.

Pomoc Poszkodowanemu to Nasz priorytet, bo każdy Klient jest dla Nas najważniejszy.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865