Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Tragedia na drodze

Wyroki

08.12.2021 — PIO

Opis sprawy

Wypadek

Dnia 25.02.2015 r. miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy. Kierujący samochodem osobowym, będąc pod wpływem alkoholu nie dostosował prędkości do wykonywanego manewru zawracania i stracił panowanie nad pojazdem, a następnie zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia poważnych obrażeń doznał pasażer tego pojazdu – Pan Jacek. Niestety odniesione obrażenia czaszkowo-mózgowe były na tyle nieodwracalne, że doprowadziły do śmierci. Pan Jacek pozostawił w żałobie najbliższych.

Pogrążona w żalu i smutku rodzina nie była w stanie zająć się samodzielnie formalnościami związanymi z wypadkiem, a w szczególności sprawą karną. Dlatego sprawa od samego początku wymagała aby dopilnować każdego jej etapu i wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

To dlatego rodzina zmarłego Pana Jacka spotkała się z przedstawicielem Polskiego Instytutu Odszkodowań, który przedstawił zakres pomocy zarówno w sprawie karnej, jak i odszkodowawczej. Po zapoznaniu się z pełną ofertą Uprawnieni zdecydowali się podjąć współpracę z Naszą firmą.

Dodać należy, że pojazd sprawcy wypadku był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w Link4. Ponadto okoliczności wypadku wydawały się na tyle jasne, że nic nie wskazywało, że mogą powstać problemy z przyjęciem odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela oraz wypłatą należnego świadczenia.

Pomoc Uprawnionym

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Uprawnionych pełnomocnik mógł uzyskać pełną informację oraz dokumentację z postępowania karnego, a tym samym dopilnowano przebiegu tego postępowania. Było to o tyle istotne, gdyż w sprawie koniecznym było wyjaśnienie okoliczności wypadku, jak również wszystkich zdarzeń poprzedzających samo zdarzenie, ponieważ w grę wchodziło przyczynienie się Poszkodowanego Pana Jacka do wypadku.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Zgromadzona przez pełnomocnika – Polski Instytut Odszkodowań – dokumentacja oraz ustalone przy współpracy z Uprawnionymi informacje pozwoliły wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela w imieniu rodziców zmarłego syna. Wezwano do wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek śmierci osoby najbliższej oraz zwrócono się o wypłatę odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność, jednakże wypłacił świadczenie w niewielkiej wysokości pomniejszając odszkodowanie oraz zadośćuczynienie o przyczynienie się Poszkodowanego do wypadku. Uznana kwota dla matki zmarłego to 12.500 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz dla ojca zmarłego 12.500 złotych tytułem zadośćuczynienia i 5.000 złotych tytułem pogorszenia sytuacji życiowej.

Z takim stanowiskiem nie mógł się zgodzić pełnomocnik Uprawnionych, gdyż uważano uznane kwoty jako krzywdzące i nieadekwatne do więzi rodzinnych łączących Pana Jacka z rodzicami przed wypadkiem. Poszkodowany był jedynym wspólnym dzieckiem Uprawnionych i to z Nim wiązali swoją dalszą przyszłość. Pomocny, troskliwy i uczynny, to główne cechy Pana Jacka. Po śmierci syna ojciec przeszedł załamanie nerwowe i koniecznym było skorzystanie z pomocy psychologa oraz psychiatry. Matka od wypadku zmagała się z dużym stresem, który w znacznym stopniu zaburzył Jej codzienne funkcjonowanie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia koniecznym stało się ponowne przeanalizowanie dokumentacji i podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wytoczenie powództwa

Ponowna analiza akt zgromadzonych w sprawie i po otrzymaniu zgody Uprawnionych pełnomocnik wystąpił przeciwko Ubezpieczycielowi do Sądu z żądaniem wypłaty dodatkowego roszczenia. Pełnomocnik pozwanego podmiotu odpowiedzialnego w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W wyniku kolejnych rozpraw, po przesłuchaniu świadków, zapoznaniu się z wynikami opinii biegłych z zakresu psychiatrii oraz psychologii i przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok i zasądził roszczenia dla Uprawnionych.

Wyrok z korzyścią dla Klientów

Materiał dowodowy zgromadzony w trakcie postępowania dał podstawę Sądowi do wydania wyroku w sprawie. Powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi zostało uwzględnione, Sąd pomniejszył roszczenie o przyczynienie Poszkodowanego i na rzecz Naszych Klientów zasądzono dodatkowo łączną kwotę 161.503,83 PLN tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania (wraz z odsetkami za opóźnienie) + koszty procesu w wysokości łącznej 19.928,- PLN

Dla matki zmarłego:

  • 62.500,- PLN – tytułem zadośćuczynienia
  • 10.511,99 PLN – tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie;
  • 10.000,- PLN – tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej;
  • 1.681,91 PLN – tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie;

Dla ojca zmarłego:

  • 62.500,- PLN – tytułem zadośćuczynienia
  • 1.809,93 PLN – tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie;
  • 12.500,- PLN – tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej;
  • 361,99 PLN – tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie;

To kolejna sprawa, w której dzięki pomocy profesjonalnego pełnomocnika Nasi Klienci otrzymali należne im świadczenie. Współpraca pełnomocnika z Uprawnionymi i zaufanie jakim został obdarzony Polski Instytut Odszkodowań doprowadziły do zakończenia sprawy i uzyskania należnych kwot.

Nawet w tak trudnych emocjonalnie sprawach Polski Instytut Odszkodowań świadczy pomoc osobom w walce o swoje prawa.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865