Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Zdarzenie na nieodśnieżonym chodniku – poślizgnięcie

Wyroki

17.12.2021 — PIO

Opis sprawy

Wypadek

Opisujemy dla Państwa kolejną historię, która w obecnej sytuacji pogodowej może wydarzyć się częściej niż zwykle. Zdarzenie, które chcielibyśmy przybliżyć wydarzyło się w dniu 23.01.2018 roku obok przystanku autobusowego.

Trudne warunki pogodowe i opady śniegu spowodowały, że po dużej części chodników w miejscowości Żywiec poruszanie się było znacznie utrudnione. Taka sytuacja nakładała na zarządcę terenu (w tym przypadku Powiatowy Zarząd Dróg) obowiązek odśnieżanie i umożliwienia bezpiecznego poruszania się ciągami pieszymi. Standardem zimowego utrzymania dróg oraz utrzymania chodników powinny być prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w poruszaniu się, co w tym konkretnym przypadku nie zostało zrobione przez podmiot odpowiedzialny za chodnik w miejscowości Żywiec.

W tym feralnym dniu dla Poszkodowanej niestety chodnik nie został właściwie przygotowany (nie był odśnieżony, był oblodzony), a taki stan nawierzchni doprowadził do poślizgnięcia i upadku Pani Janiny. W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała poważnych obrażeń ciała w postaci złamania szyjki kości udowej prawej, co doprowadziło w konsekwencji do konieczności wykonania endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Odniesione obrażenia i konieczność przeprowadzenia operacji jednoznacznie wskazywały, że Poszkodowaną czekała długotrwała oraz trudna rehabilitacja.

Pomoc osobie Poszkodowanej

Po zaistnieniu zdarzenia w niniejszej sprawie koniecznym stało się wykazanie, że Zarząd Dróg ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe utrzymanie czystości chodnika, co w konsekwencji doprowadziło do upadku i poważnych obrażeń u Pani Janiny. Taki stan rzeczy już od samego początku mógł sugerować, że sprawa nie będzie należała do tych prostych. Tak też niestety się stało. Podmiot odpowiedzialny wykazywał, że nie jest odpowiedzialny za szkodę i nie można zatem mówić o żadnej wypłacie świadczenia (zadośćuczynienia).

Po raz kolejny pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazała się niezbędna i konieczna. Poszkodowana spotkała się z przedstawicielem firmy celem omówienia sprawy i pomocy jaką oferuje Polski Instytut Odszkodowań w dochodzeniu roszczeń od podmiotów zobowiązanych do ich wypłaty.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Po podpisaniu przez Klientkę dokumentacji uprawniającej do reprezentacji Jej interesów przez Polski Instytut Odszkodowań pełnomocnik mógł przystąpić do działania. Posiadane informacje, zgromadzona dokumentacja oraz ustalenie świadków potwierdzających okoliczności zdarzenia dały Pełnomocnikowi Pani Janiny mocne argumenty do wystąpienia do Zarządu Dróg z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Wskazane w uzasadnieniu żądania niedopełnienie obowiązku utrzymania w należytym stanie chodnika niestety nie znalazło uznania i otrzymaliśmy pismo ze stanowiskiem odmawiającym przyjęcia odpowiedzialności.

Taka postawa Zarządu Dróg spowodowała, że jedynym rozwiązaniem stało się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Ponowna analiza i konsultacja przeprowadzona z Poszkodowaną na temat dalszych czynności w sprawie spowodowały, że Pani Janina wyraziła zgodę na wystąpienie z pozwem do Sądu. Tym samym do Sądu Rejonowego w Żywcu Pełnomocnik przygotował i następnie wysłał pozew o zapłatę. Pełnomocnik pozwanej instytucji w odpowiedzi na wystąpienie wyrażone w pozwie wniósł o oddalenie powództwa w całości. W przesłanej korespondencji pozwany w szczególności zaznaczył, że nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę, ponieważ dochował wszelkich obowiązków zarządcy drogi, a na dowód przedłożył dokumentację zdjęciową.

Mając na uwadze złożone przez strony wnioski i przedłożoną dokumentację Sąd przystąpił do rozpoznania sprawy. W trakcie procesu dopuszczony został dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia czy chodnik był należycie utrzymany przez pozwanego? Biegły na podstawie dokumentacji zdjęciowej stwierdził, że pozwany nie uchybił swoim obowiązkom, co wg Niego zwalniało pozwanego z odpowiedzialności. Z takim stwierdzeniem nie zgodził się Pełnomocnik Poszkodowanej i uzasadnił swoje stanowisko powołując się dodatkowo na zeznania świadków zdarzenia.

Wyrok z korzyścią dla Poszkodowanej

Sąd Rejonowy w wyniku przeprowadzenia całego postępowania dowodowego, zebranych dowodów, kolejnych rozpraw, po przesłuchaniu świadków i przeanalizowaniu dokumentacji wydał wyrok. Argumentacja Pełnomocnika Poszkodowanej została uwzględniona, a na rzecz Klientki zasądzono pełną kwotę wskazaną w pozwie, tj. 30.000 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Nieszablonowe podejście do sprawy, determinacja i argumentacja, jaka została przedstawiona przez Pełnomocnika Poszkodowanej Pani Janiny w toku sprawy sprawiły, że choć postępowanie trwało niewiele ponad 3 lata, to sprawa zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem. Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865