Centrum Zgłoszeń (czynne całą dobę) 222 037 503

Poślizgnięcie na chodniku

Śnieg na chodniku
Wyroki

01.10.2021 — PIO

Opis sprawy

Wypadek

Dzisiejsza historia dotyczy zdarzenia, które wydarzyło się w dniu 16.01.2019 roku. Niełatwe warunki pogodowe i opady śniegu spowodowały, że po większości chodników w miejscowości Kętrzyn trudno było się poruszać. Nie zwalniało to jednak zarządcy terenu z obowiązku odśnieżania i umożliwienia bezpiecznego poruszania się ciągami pieszymi. Ostrożne poruszanie się po chodnikach stało się koniecznością. Niestety chodnik, po którym poruszał się bohater niniejszej historii, nie był właściwie przygotowany (nieodśnieżony, oblodzony), a taki stan nawierzchni doprowadził do poślizgnięcia i upadku.

Obrażenia

Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała w postaci złamania kostki bocznej lewej z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

Bezpośrednio po wypadku Poszkodowany został przyjęty do Szpitala Powiatowego, w którym ze względu na odniesione obrażenia konieczne było przeprowadzenie operacji. Wystąpiła konieczność założenia śrub i płytki stabilizującej. Poszkodowanego czekała długotrwała i trudna rehabilitacja.

Pomoc poszkodowanemu

Brak przyjęcia odpowiedzialności za szkodę

Podmiot odpowiedzialny (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej), jak również jego ubezpieczyciel od samego początku wykazywali, że stan chodnika był w należytym stanie i tym samym nie są odpowiedzialni za szkodę. Wskazywali zatem, że brak podstaw do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia (zadośćuczynienia).

W związku z taką postawą w/w instytucji wydałoby się, że Poszkodowany nie będzie mógł starać się oraz uzyskać rekompensaty na zdarzenie. W tym miejscu koniecznym było zwrócenie się przez Poszkodowanego o pomoc w sprawie do profesjonalnego pełnomocnika.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Po zgłoszeniu się Klienta do Polskiego Instytutu Odszkodowań na podstawie informacji, zgromadzonej dokumentacji oraz ustaleniu świadków zdarzenia potwierdzających okoliczności Pełnomocnik przystąpił do czynności zmierzających do uzyskania należnego świadczenia (zadośćuczynienia) od podmiotu zobowiązanego. W treści żądania wykazaliśmy zasadność roszczenia i wskazaliśmy powód żądania wypłaty zadośćuczynienia tj. niedopełnienie obowiązku utrzymania w należytym stanie chodnika.

Wytoczenie powództwa

Stanowisko Ubezpieczyciela oraz podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika w należytym stanie znalazło swój finał w Sądzie w Kętrzynie, do którego został skierowany pozew o zapłatę. W odpowiedzi na pozew pełnomocnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniósł o oddalenie powództwa.

W trakcie rozpoznania sprawy sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia, czy chodnik należał do nieruchomości stanowiącej własność podmiotu zobowiązanego. Biegły potwierdził i uzasadnił fakt przynależności chodnika do nieruchomości podmiotu odpowiedzialnego.

Wynik sprawy

Wyrok z korzyścią dla Klienta – poślizgnięcie na chodniku

W wyniku przeprowadzenia przez Sąd całego postępowania dowodowego, zebranych dowodów, kolejnych rozpraw, po przesłuchaniu świadków i przeanalizowaniu dokumentacji Sąd wydał wyrok. Na rzecz Klienta zasądzono kwotę 20 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Sprawa trwała łącznie niespełna 2 lata. Jak się po raz kolejny okazało, profesjonalna pomoc Pełnomocnika była konieczna, a nieustępliwość i determinacja w uzyskaniu świadczeń dla Poszkodowanego dała pozytywny rezultat.

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

Polski instytut odszkodowań

Odpowiedzialnie i skutecznie dla Ciebie

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszym ekspertem

Zadzwoń: +48 885 800 865